REGULAMIN SERWISU LEKSYKA.PL

 

§ 1 Definicje

 

1.       Cennik – cennik określający koszt korzystania z Oprogramowania przez Kupującego, dostępny w Serwisie.

2.       Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.       Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Serwisie.

4.       Okres abonamentu – opłacony przez Kupującego czas, w którym Kupujący może korzystać z Usługi zależny od wyboru Zamawiającego dokonanego w momencie składania zamówienia.

5.       Oprogramowanie – słowniki oferowane w Serwisie, dostępne w wersji offline lub online.

6.       Płatności cykliczne (rekurencyjne) -  metoda płatności polegająca na automatycznym pobieraniu płatności ze wskazanej przez Zamawiającego karty płatniczej za kolejne Okresy abonamentu;.

7.       Regulamin – niniejszy regulamin.

8.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: http://www.leksyka.pl/.

9.       Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

10.   Usługodawca - M2DEV T. JANKOWSKI, P. NOWAK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą pod adresem ul. ks. Alfonsa Majcherka 29, 62-070 Dopiewo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000248861, posiadająca NIP 9721128309, nr REGON 30022724300000.

11.   Użytkownik – każdy podmiot korzystający z  Serwisu.

12.   Zamawiający – podmiot korzystający z Oprogramowania.

 

§ 2 Kontakt z Usługodawcą

 

1.       Adres pocztowy: ul. ks. Alfonsa Majcherka 29, 62-070 Dopiewo.

2.       Adres e-mail: pomoc@leksyka.pl

3.       Numer telefonu: 737 465 510 

 

§ 3 Postanowienia Ogólne

 

1.       Niniejszy dokument stanowi regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2.       Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu lub Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4 Wymogi techniczne

 

1.       Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies, a także z dostępem do sieci Internet, a dla skorzystania z płatnych wersji Oprogramowania oraz usługi konta użytkownika w Serwisie – także aktywne konto e-mail.

2.       Użytkownicy ponoszą opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

 

§ 5 Korzystanie z Oprogramowania

 

1.       W Serwisie dostępne są wersje bezpłatne Oprogramowania (słowniki online w wersji lite) oraz wersje płatne.

2.       Szczegółowy opis poszczególnych wersji Oprogramowania, w tym ich funkcji i wymagań sprzętowych, znajduje się w Serwisie.

3.       Ceny Oprogramowania płatnego widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami za Oprogramowanie, w tym zawierają podatek VAT.

4.       W celu skorzystania z wybranego wariantu Oprogramowania należy dodać produkty do zamówienia w Serwisie lub rozpocząć korzystanie z Oprogramowania – w przypadku bezpłatnej wersji online.

5.       Następnie, w przypadku płatnych wersji Oprogramowania, należy wybrać metodę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6.       Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem składającym zamówienie, a Usługodawcą.

8.       Kupujący może zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć w nim konto lub dokonywać zamówień bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.

 

§ 6 Oprogramowanie w wersji offline

 

1.       Oprogramowanie w wersji offline dostępne jest w kilku płatnych wariantach tj.:

a.       słowniki dla Windows (PC),

b.       słowniki dla OSX (Mac),

c.       słowniki dla iOS (iPhone, iPad),

d.       słowniki dla Android,

e.       słowniki dla Windows Store.

2.       W celu uzyskania wersji Oprogramowania Użytkownik powinien wypełnić i przesłać formularz zamówienia dostępny w Serwisie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Serwisie.

3.       W momencie przesłania przez Użytkownika formularza, o którym mowa w ust. 2, zostaje zawarta pomiędzy nim, a Usługodawcą, umowa o dostarczenie treści cyfrowych, której integralną część stanowi licencja, o której mowa w § 8.

 

§ 7 Dostęp do usług online

 

1.       Użytkownik może skorzystać z Oprogramowania online w wersji bezpłatnej - lite online lub wersji płatnej – premium online.

2.       W celu skorzystania z Oprogramowania w wariancie online w wersji bezpłatnej należy rozpocząć korzystanie z Oprogramowania, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie bezpłatnych usług, natomiast w celu skorzystania z wersji premium online, Użytkownik powinien wypełnić i przesłać odpowiedni formularz zamówienia dostępny w Serwisie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Serwisie.

3.       W momencie przesłania przez Użytkownika formularza, o którym mowa w ust. 3, zostaje zawarta pomiędzy nim a Usługodawcą umowa o świadczenie usług, na mocy której Kupujący uzyskuje dostęp online do zamówionej wersji Oprogramowania na Okres abonamentu chyba, że Kupujący wybrał Płatności cykliczne – wówczas umowa trwa przez kolejne Okresy abonamentu do momentu wypowiedzenia umowy lub wycofania zgody na Płatności cykliczne przez Kupującego z zastrzeżeniem §9 ust.7.

 

§ 8 Licencja i Prawa autorskie

 

1.       Zawarcie umowy, o której mowa w § 6 , oznacza jednocześnie udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Kupującego bezterminowej licencji na zamówioną wersję Oprogramowania.

2.       Zawarcie umowy, o której mowa w § 7, oznacza jednocześnie udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Zamawiającego licencji na zamówioną wersję Oprogramowania na czas świadczenia właściwej Usługi pod warunkiem opłacenia usługi – w przypadku, gdy usługa jest płatna.

3.       Licencja udzielana na bezpłatne wersje Oprogramowania uprawnia wyłącznie do korzystania z Oprogramowania.

4.       Postanowienia ust. 5 – 8 mają zastosowanie do płatnych wersji Oprogramowania offline.

5.       Licencja  uprawnia do instalacji wersji Oprogramowania na jednym stanowisku pracy Kupującego, na które składać się może jeden komputer stacjonarny i jeden komputer przenośny.

6.       Oprogramowanie nie może być przez Kupującego dzielone, np. w celu korzystania tylko z jego poszczególnych części składowych.

7.       Udzielana licencja nie uprawnia Kupującego do żadnych innych czynności, niż odpowiednie wymienione w niniejszym paragrafie. Zabronione są w szczególności: dekompilacja, programowanie zwrotne (reverse engineering), czy rozpowszechnianie Oprogramowania.

8.       Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień licencji przez drugą Stronę. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9.       Twórcą merytorycznej strony Serwisu (w tym słowników składających się na Usługę) jest ATDV Viwegier-Jóźwiak Dorota z siedzibą przy ul. Tarnowieckiej 11/1, 04-174 Warszawa.

 

§ 9 Rozliczenia

 

1.       W przypadku skorzystania z płatnych wersji Oprogramowania, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od zawarcia umowy, w wysokości określonej w Cenniku.

2.       Kupujący może dokonać płatności:

a)  przelewem tradycyjnym,

b) za pośrednictwem wskazanego w Serwisie dostawcy płatności tj. DotPay ,

c) z wykorzystaniem opcji „Płatności cykliczne”.

3.       Wybranie opcji „Płatności cykliczne” jest jednoznaczne z automatycznym przedłużaniem trwania usługi o kolejne Okresy abonamentu do momentu wypowiedzenia umowy w zakresie świadczenia usługi lub wycofania przez Kupującego zgody na te płatności. Zawierając umowę z Usługodawcą oraz wskazując wybrany typ „Płatności cyklicznych” Kupujący wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez dostawcę płatności z zarejestrowanej przez Kupującego karty płatniczej określonej kwoty pieniężnej.

4.       Do sfinalizowania ustawień opcji „Płatności cykliczne” może być konieczna rejestracja w serwisie dostawcy usług Płatności cyklicznych tj. DotPay. Serwis DotPay zapewnia bezpieczeństwo przechowywania wszystkich danych podanych przez Kupującego.

5.       W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, dostawca usług Płatności cyklicznych ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Serwis podejmie działania zmierzające do ustalenia z Kupującym problemów z obciążeniem karty. Po trzech nieudanych próbach Serwis ma prawo zawiesić dostęp do Usług do momentu sfinalizowania płatności.

6.       Kupujący może anulować „Płatności cykliczne” – za pośrednictwem Serwisu poprzez modyfikację ustawień w koncie użytkownika bądź kontaktując się drogą elektroniczną z działem pomocy Serwisu na adres podany w §2 Regulaminu - w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że anulowanie tych płatności nie wpływa na trwający w danym momencie Okres abonamentu.

7.       Anulowanie „Płatności cyklicznych” skutkuje wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi wraz z upływem trwającego w momencie złożenia wypowiedzenia Okresu abonamentu z zastrzeżeniem postanowień §11 Regulaminu.

8.       Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

 

§ 10 Realizacja Zamówienia

 

1.       Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.

2.       Treści cyfrowe zakupione w Serwisie (Oprogramowanie w wersji offline) dostarczane są drogą elektroniczną, w sposób wskazany w Serwisie, np. w formie linku do pobrania, wysyłanego na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia w terminie 1 Dnia roboczego od otrzymania ceny za zamówienie przez Usługodawcę z zastrzeżeniem ust. 4.

3.        Dostęp do płatnych wersji Oprogramowania następuje w terminie 1 Dnia roboczego od otrzymania ceny za zamówienie przez Usługodawcę z zastrzeżeniem ust. 4.

4.       Rozpoczęcie świadczenia usługi płatnej, o której mowa w § 7, a także dostarczenie treści cyfrowych, o których mowa w § 6 przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu nastąpi w przypadku:

a) usługi - za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) treści cyfrowych - za wyraźną zgodą Konsumenta po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 11 Rozwiązanie umowy

 

1.       Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do konta w Serwisie, wysyłając e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: pomoc@leksyka.pl z tym zastrzeżeniem, że w przypadku świadczenia usług dostępu do Oprogramowania w wersji online w formie abonamentu usługa dostępu do konta będzie świadczona do momentu upływu okresu świadczenia usługi dostępu do Oprogramowania chyba, że Kupujący zażąda inaczej.

2.       Umowa o świadczenie usług na czas określony wygasa automatycznie z upływem ostatniego dnia Okresu abonamentu chyba, że Kupujący włączył „Płatności cykliczne” za usługę – w tej sytuacji, w przypadku braku wypowiedzenia umowy lub wyłączenia tej opcji co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu abonamentu, umowa zostaje przedłużona na kolejny Okres abonamentu. W przypadku przedłużenia świadczenia usługi we wskazany w zdaniu poprzedzającym sposób, Kupujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

3.       Umowa o świadczenie dostępu do Oprogramowanie online w wersji bezpłatnej jest rozwiązywana w momencie zamknięcia okna przeglądarki przez Użytkownika.

 

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

 

1.       Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem § 13 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       W przypadku, gdy na żądanie Kupującego będącego Konsumentem Usługodawca rozpoczął świadczenie odpłatnych usług na rzecz tego Kupującego przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Kupujący ponosi uzasadnione, poniesione przez Usługodawcę, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy.

3.       Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4.       Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

5.       Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.       Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.       W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.       Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.       W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§ 13 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 

1.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a.       O świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 14 Reklamacje

 

1.       Użytkownik ma możliwość reklamowania wadliwego produktu lub działania Serwisu.

2.       Usługodawca prosi o składanie reklamacji na adres elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

3.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4.       Za poprawność działania systemu Płatności cyklicznych odpowiada ich dostawca.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

5.       W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a.       mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

b.       https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

c.       pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

d.       bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

e.       internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 15 Dane osobowe

 

1.       Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca.

2.       Dane osobowe Kupujących i Użytkowników przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

3.       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

 

§ 16 Zmiana Regulaminu

 

1.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

a)       dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za jego pośrednictwem,

b)      poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług,

c)       zmianą funkcjonalności usług,

d)      zwiększeniem konkurencyjności Serwisu,

e)      zmianą kosztów utrzymania Serwisu,

2.       Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez niego w Serwisie.

3.       W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 przyjmuje się, że akceptuje je.

4.       W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@leksyka.pl. Rozwiązanie umowy w tym przypadku nastąpi z upływem ostatniego dnia Okresu abonamentu, a w przypadku gdy świadczenie usługi na dotychczasowych warunkach nie będzie możliwe z upływem ostatniego dnia obowiązywania dotychczasowego regulaminu.

5.       Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do umów, o których mowa w § 6.

 

§ 17 Zastrzeżenia

1.       Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

2.       Wszelka odpowiedzialność (w tym za utracone korzyści) Usługodawcy względem Użytkowników (w tym Kupujących) nie będących Konsumentami jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę od Użytkownika za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie będące przedmiotem roszczenia.

3.       W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4.       Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

M2DEV T. JANKOWSKI, P. NOWAK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą pod adresem ul. ks. Alfonsa Majcherka 29, 62-070 Dopiewo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000248861, posiadająca NIP 9721128309, nr REGON 30022724300000.

Adres e-mail: pomoc@leksyka.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .....................................................................................................

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .........................................................................................................

–Adres konsumenta(-ów): .........................................................................................................................

 

................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

–Data: ......................................

(*) Niepotrzebne skreślić.