Czasy


Czas Future Continuous

Zastosowanie czasu Future Continuous

czytaj więcej

Czas Future Perfect

Zastosowanie czasu Future Perfect

czytaj więcej

Czas Future Perfect Continuous

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Future Simple

Zastosowanie czasu Future Simple

czytaj więcej

Czas Past Continuous

Zastosowanie czasu Past Continuous

czytaj więcej

Czas Past Perfect

Forma i zastosowanie czasu Past Perfect

czytaj więcej

Czas Past Perfect Continuous

Forma i zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Present Continuous

Forma i zastosowanie czasu Present Continuous

czytaj więcej

Czas Present Perfect

Forma i zastosowanie czasu Present Perfect

czytaj więcej

Czas Present Perfect Continuous

Forma i zastosowanie czasu Present Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Simple Past

 Forma i użycie czasu Simple Past

czytaj więcej

Czas Simple Present

Forma i zastosowanie czasu Simple Present

czytaj więcej

Czasy przyszłe - podsumowanie

Tabela obrazująca różnice w użyciu czasów przyszłych. Przykłady zdań

czytaj więcej

Czasy teraźniejsze - porównanie

Porównanie czasów Simple Present i Present Continuous

czytaj więcej

czasy typu Past i Perfect - podsumowanie

Użycie czasów Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous

czytaj więcej

Początkujący


Przedimek nieokreślony a/an

Różnice w użyciu przedimka

czytaj więcej

Przedimek nieokreślony a/an - użycie

Użycie przedimka

czytaj więcej

"For" i "since"

Użycie "for" i "since" w czasach Present Perfect i Present Perfect Continuous

czytaj więcej

"Some" i "any"

Użycie "some" i "any"

czytaj więcej

"There is"/"there are"

Forma i zastosowanie konstrukcji z "there is" i "there are"

czytaj więcej

Konstrukcja "be going to"

Zastosowanie konstrukcji "be going to"

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników

Rzeczowniki tworzące liczbę mnogą w sposób regularny oraz nieregularny oraz rzeczowniki mające tylko liczbą mnogą lub pozornie na nią wyglądające

czytaj więcej

Liczebniki główne

Liczebniki główne; pisownia

czytaj więcej

Liczebniki porządkowe

Tworzenie liczebników porządkowych; pisownia dat

czytaj więcej

Nazwy geograficzne

Nazwy geograficzne sprawiają uczącym się angielskiego niemało problemów. Nie dość, że ich pisownia odbiega często od polskiej, to jeszcze należy pamiętać o szeregu zasad gramatycznych. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zasady obowiązujące przy użyciu

czytaj więcej

Pisownia czasowników z końcówką -ed

czytaj więcej

Pisownia czasowników z końcówką "-ing"

Zasady pisowni czasowników z końcówka "-ing"

czytaj więcej

Przeczenia

Tworzenie przeczeń; formy skrócone

czytaj więcej

Przedimek określony the

Użycie przedimka określonego

czytaj więcej

Przedimek zerowy

Sytuacje, w których nie użyjemy przedimków

czytaj więcej

Przyimki ruchu

Stosowanie przyimków ruchu "to", "in", "into", "onto"

czytaj więcej

Pytania

Tworzenie pytań w różnych czasach gramatycznych; przyimki w pytaniach

czytaj więcej

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotników

W języku angielskim istnieją dwa sposoby, w jaki tworzymy stopień wyższy i najwyższy przymiotników:

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotników

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przed dodanie odpowiedniej końcówki lub w sposób opisowy; przymiotniki nieregularne

czytaj więcej

Stopniowanie przysłówków

Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki sposobu oraz pojedyncze przysłówki czasu (np. soon – sooner/soonest), miejsca (near – nearer/nearest), częstotliwości (often – more often/most often)

czytaj więcej

Stopniowanie przysłówków

Dwa sposoby stopniowania przysłówków; przysłówki nieregularne

czytaj więcej

Wyrażenia "much", "many", "a lot of", slownik ang-pol online

Stosowanie wyrażeń "much", "many", "a lot of". Przykłady

czytaj więcej

Zaimki dzierżawcze

Przedstawienie zaimków dzierżawczych występujących w języku angielskim

czytaj więcej

Zaimki osobowe

Zestawienie zaimków osobowych i omówienie funkcji, jaką mogą pełnić w zdaniu

czytaj więcej

Zaimki wskazujące "this", "these", "that", "those"

Użycie zaimków wskazujących

czytaj więcej

Zaimki zwrotne

Zestawienie zaimków zwrotnych i omówienie funkcji, jakie mogą pełnić w zdaniu

czytaj więcej

Średniozaawansowany


Forma dzierżawcza rzeczownika

W języku angielskim istnieją dwa sposoby wyrażania formy dzierżawczej rzeczownika

czytaj więcej

(A) little, (a) few

Zastosowanie "little" i "a little" oraz "few" i "a few"

czytaj więcej

Bezokolicznik

Stosowanie bezokoliczników czasowników angielskich w zdaniu

czytaj więcej

Bezokolicznik i forma "-ing"

"Remember to do" czy "remember doing" oraz inne czasowniki tego typu

czytaj więcej

Czasownik z końcówką "-ing"

Zastosowanie czasownika z końcówką "-ing" (tzw. "gerund")

czytaj więcej

Czasowniki modalne "can", "could" oraz "be able to"

Użycie "can", "could" i "be able to"

czytaj więcej

Czasowniki modalne "may" i "might"

Wyrażanie przypuszczeń i stwierdzanie prawdopodobieństwa za pomocą "may" i "might"

czytaj więcej

Czasowniki modalne "must" "mustn't" i "have to"

Wyrażanie konieczności wynikającej z przekonań oraz narzuconej przez przepisy i zalecenia - "must" vs. "have to"

czytaj więcej

Czasowniki modalne "should', "ought to" oraz "had better"

Wyrażanie powinności, dawanie rad za pomocą "should", "ought to" i "had better"

czytaj więcej

Czasowniki modalne + "have" + "past participle"

Konstrukcje typu "must have been", "could have gone" etc.

czytaj więcej

Inne konstrukcje w stronie biernej

Specjalne wyrażenia w stronie biernej

czytaj więcej

Konstrukcja "to have something done"

Zasady stosowania konstrukcji "to have something done"

czytaj więcej

Konstrukcje z "both", "either" i "neither", slownik angielski

Konstrukcje typu "both...and...", "either...or...", "neither...nor..." oraz inne zastosowanie "both", "either" i "neither"

czytaj więcej

Konstrukcje z "wish"

Konstrukcje z użyciem czasownika "wish"

czytaj więcej

Konstrukcje z użyciem przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym

Konstrukcja the... the... używana jest by wyrazić polskie “im... tym...”. Po the stawiamy przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym.

czytaj więcej

Konstrukcje z użyciem przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym

Konstrukcje typu

czytaj więcej

Mowa zależna

Omówienie czym jest następstwo czasów i w jaki sposób posługiwać się mową zależną

czytaj więcej

Mowa zależna - prośby, rozkazy, propozycje

Tworzenie rozkazów i propozycji w mowie zależnej

czytaj więcej

Mowa zależna - pytania

Tworzenie pytań w mowie zależnej

czytaj więcej

Przyimki czasu "in", "on", "at", słownik angielski

Tabela zawierająca zasady stosowania przyimków "in", "on", "at" jako przyimków czasu. Zasady dodatkowe

czytaj więcej

Przyimki miejsca "in", "on", "at"

Tabela zawierająca zasady stosowania przyimków miejsca "in", "on", "at"

czytaj więcej

Przyimki po czasownikach

Stosowanie przyimków po czasownikach. Tabele

czytaj więcej

Przyimki po przymiotnikach

Stosowanie przyimków po przymiotnikach. Tabele

czytaj więcej

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed

Różnice w znaczeniu par przymiotników typu

czytaj więcej

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed, slownik internetowy

W języku angielskim istnieje spora grupa par przymiotników zakończonych na -ing i -ed, które pochodzą od tego samego czasownika

czytaj więcej

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu oraz ich miejsce w zdaniu

czytaj więcej

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

Jeśli w zdaniu nie ma dopełnienia, przysłówek sposobu stawiamy bezpośrednio za czasownikiem:

czytaj więcej

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa oraz ich miejsce w zdaniu

czytaj więcej

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa

 Przysłówki stopnia modyfikują przymiotniki lub inne przysłówki i stoją bezpośrednio przed nimi:

czytaj więcej

Pytania o podmiot i dopełnienie

Różnice pomiędzy pytaniami o podmiot

czytaj więcej

Pytania typu question tags

czytaj więcej

Question tags w różnych czasach

czytaj więcej

Rodzaje pytań

czytaj więcej

So i such

So jest przysłówkiem, tłumaczonym na polski “tak”. Używamy go w konstrukcjach:

czytaj więcej

So i Such

Konstrukcje z użyciem

czytaj więcej

Strona bierna

Zasady tworzenia strony biernej w języku angielskim

czytaj więcej

Tworzenie przysłówków

Większość przysłówków tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ly:

czytaj więcej

Tworzenie przysłówków

Zasady tworzenia przysłówków od przymiotników

czytaj więcej

Wyrażenia "although", "though", "even though", "in spite of", "despite"

Zdania z użyciem "although", "though", "even though", "in spite of", "despite"

czytaj więcej

Zaimek "one"

Konstrukcje typu "One never knows" i "A blue dress and a red one"

czytaj więcej

Zasady pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

Stopień wyższy większości przymiotników jednosylabowych tworzymy przez dodanie końcówki -er, a najwyższy – końcówki -est. Niekiedy pociąga to za sobą pewne zmiany w pisowni

czytaj więcej

Zasady pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

Zmiany w pisowni przy dodaniu końcówek

czytaj więcej

Zdania z bezosobowym "it"

Konstrukcje z użyciem zaimka bezosobowego "it"

czytaj więcej

Zaawansowany


Zdania warunkowe z unless, in case i innymi spójnikami, slownik angielski online

Zdania warunkowe z użyciem innych spójników

czytaj więcej

Bezokolicznik bez "to"

Stosowanie bezokoliczników bez "to"

czytaj więcej

Kolejność przymiotników w zdaniu

Co zrobić jeśli w zdaniu występuje więcej przymiotników? Ich kolejność nie może byc przypadkowa...

czytaj więcej

Kolejność przymiotników w zdaniu

Jeśli przed rzeczownikiem stoją dwa lub więcej przymiotniki, ważne jest ustalenie ich kolejności.

czytaj więcej

Przedimek zerowy

Bywają sytuacje, w których przed rzeczownikiem nie stosuje się żadnego przedimka. Oto kategorie rzeczowników, które – w pewnych kontekstach – występują bez przedimka

czytaj więcej

Zdania warunkowe - porównanie

Porównanie zdań warunkowych wszystkich typów

czytaj więcej

Zdania warunkowe typu I

Forma i zastosowanie zdań warunkowych typu I

czytaj więcej

Zdania warunkowe typu II

Forma i użycie zdań warunkowych typu II

czytaj więcej

Zdania warunkowe typu III

Forma i użycie zdań warunkowych typu III

czytaj więcej

Zdania względne

Czym są zdania względne i jak je tworzyć?

czytaj więcej

A1 / A2


Brak przedimka w zdaniu

Chociaż większość rzeczowników w języku angielskim wymaga zastosowania przedimka nieokreślonego a/an lub określonego the, istnieją pewne sytuacje, w których nie użyjemy żadnego przedimka.

czytaj więcej

Czas Future Simple

Struktura zdań twierdzących, pytania, przeczenia oraz ich zastosowanie

czytaj więcej

Czas Past Simple

Struktura zdań twierdzących, pytania, przeczenia oraz ich zastosowanie

czytaj więcej

Czas Present Continuous

Struktura zdań twierdzących, pytania, przeczenia oraz ich zastosowanie

czytaj więcej

Czas Present Perfect

Struktura zdań twierdzących, pytania, przeczenia oraz ich zastosowanie

czytaj więcej

Czas Present Simple

Struktura zdań twierdzących, pytania, przeczenia oraz ich zastosowanie

czytaj więcej

Czasownik modalny should

Czasownik modalny should służy do wyrażania powinności oraz formułowania rad

czytaj więcej

Czasowniki modalne can i could

Czasowniki modalne

czytaj więcej

For i since

For i since to dwa przyimki charakterystyczne dla zdań w czasie Present Perfect

czytaj więcej

Forma be going to

Forma be going to

czytaj więcej

Formy czasownika

Oprócz odmienionych przez czasy i osoby form czasownika, w języku angielskim występują także trzy formy podstawowe: bezokolicznik z to, bezokolicznik bez to, oraz forma z końcówką –ing

czytaj więcej

Konstrukcja there is/there are

Konstrukcja there is/there are

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników

Liczbę mnogą rzeczowników angielskich w większości przypadków tworzymy przez dodanie do rzeczownika końcówki -s

czytaj więcej

Liczebniki główne

Liczebniki główne odpowiadają na pytanie „ile?”

czytaj więcej

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe

czytaj więcej

Much, many, a lot of

Much, many, a lot of

czytaj więcej

Pisownia czasowników z końcówką –ing

W przypadku czasowników jednosylabowych, które zawierają krótką samogłoskę (wyrażaną zwykle w pisowni jedną literą) i są zakończone na pojedynczą spółgłoskę, ostatnia spółgłoska ulega podwojeniu

czytaj więcej

Przeczenia

Tworzenie przeczeń w języku angielskim polega na dodaniu partykuły not do

czytaj więcej

Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony występuje w dwóch formach: a i an. Formę a postawimy przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym zaczynającym się od spółgłoski...

czytaj więcej

Przedimek nieokreślony a/an – zastosowanie

Przedimek nieokreślony a/an stawiamy zawsze przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, nigdy nie wolno stosować go przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej, ponieważ a/an odnosi się do jednej sztuki

czytaj więcej

Przedimek określony the

Przedimek określony ma tylko jedną formę the i może występować przed wszystkimi rzeczownikami, zarówno policzalnymi, jak i niepoliczalnymi, w liczbie pojedynczej oraz mnogiej.

czytaj więcej

Przyimki czasu in, on i at

Przyimki czasu in, on i at

czytaj więcej

Przyimki miejsca in, on, at

Przyimki miejsca in, on, at

czytaj więcej

Przyimki ruchu

Przyimki ruchu

czytaj więcej

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze określają przynależność rzeczy i osób i są zawsze stosowane przed rzeczownikiem

czytaj więcej

Pytania

Pytania w języku angielskim tworzymy przez inwersję, czyli szyk przestawny

czytaj więcej

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne to takie, które mają zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą.

czytaj więcej

Some i any

Some i any używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki angielskie stopniujemy na dwa sposoby – zasada stopniowania zależy od długości przymiotnika

czytaj więcej

Stopniowanie przysłówków

Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki sposobu oraz pojedyncze przysłówki czasu (np. soon – sooner/soonest), miejsca (near – nearer/nearest), częstotliwości (often – more often/most often)

czytaj więcej

Tworzenie przysłówków

Większość przysłówków tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ly

czytaj więcej

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe

czytaj więcej

Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące

czytaj więcej

Zasady pisowni czasowników z końcówką –ed

Zasady pisowni czasowników z końcówką –ed

czytaj więcej

Zasady pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

Stopień wyższy większości przymiotników jednosylabowych tworzymy przez dodanie końcówki -er, a najwyższy – końcówki -est

czytaj więcej

Zdania warunkowe I typu

Zdania warunkowe I typu

czytaj więcej

B1


(A) little i (a) few

A little i a few, użyte z przedimkiem nieokreślonym a, znaczą kilka, trochę, parę

czytaj więcej

Be able to

Konstrukcja be able to zastępuje czasowniki can i could w sytuacjach, w których konieczne jest użycie bezokolicznika, formy z końcówką -ing oraz w czasach innych niż Present Simple i Past Simple

czytaj więcej

Bezokolicznik – rozszerzenie

Pewne czasowniki wymagają użycia dopełnienia przed bezokolicznikiem

czytaj więcej

Bezokolicznik bez to

Pewne konstrukcje językowe wymagają użycia dwóch czasowników, jednego bezpośrednio po drugim (ewentualnie oddzielonego dopełnieniem). Zwykle ten drugi czasownik przybiera formę bezokolicznika

czytaj więcej

Bezokolicznik i gerund

Pewne czasowniki wymagają użycia bezokolicznika, po innych użyjemy formy z końcówką -ing. Istnieje także pewna grupa czasowników, po których mogą stanąć obie te formy

czytaj więcej

Brak przedimka – rozszerzenie

School, hospital, a także inne rzeczowniki tej grupy, np. prison, bed, college, jail, church mogą zostać użyte z the lub bez żadnego przedimka w zależności od kontekstu

czytaj więcej

Czas Future Continuous

Czasownik w czasie Future Continuous składa się z czasownika posiłkowego to be w formie przyszłej oraz czasownika właściwego z końcówką -ing. Forma przyszła czasownika posiłkowego to be jest jednakowa dla wszystkich osób i jest nią will be

czytaj więcej

Czas Future Perfect

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect tworzymy według następującego wzoru:   will + have + past participle

czytaj więcej

Czas Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Past Continuous

Zdania twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy według następującego wzoru: was/were + czasownik z końcówką -ing

czytaj więcej

Czas Past Perfect

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect składają się z czasownika had oraz czasownika właściwego w trzeciej formie

czytaj więcej

Czas Past Perfect Continuous

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous składają się z czasownika had been oraz czasownika właściwego z końcówką -ing

czytaj więcej

Czas Present Continuous – dodatkowe zastosowanie

Oprócz opisywania czynności, które mają miejsce w momencie mówienia/pisania, czas Present Continuous służy również do wyrażania: czynności...

czytaj więcej

Czas Present Perfect Continuous

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Continuous składają się z czasownika has been dla 3 os. lp i have been dla pozostałych osób liczby pojedynczej i mnogiej oraz czasownika właściwego z końcówką -ing

czytaj więcej

Czas Present Simple – rozszerzenie

Oprócz zasad użycia wymienionych w artykule na poziomie A1/A2, czas Present Simple jest także stosowany do wyrażania: rozkładów i programów

czytaj więcej

Czasowniki modalne may i might

Czasowniki may i might są bardzo podobne znaczeniowo. Oto sytuacje, w których bywają stosowane...

czytaj więcej

Czasowniki modalne must, mustn’t, have to

Czasownik must – musieć – używany jest w zdaniach wtedy, gdy jest mowa o konieczności wynikającej z wewnętrznego przekonania osoby mówiącej

czytaj więcej

Czasowniki modalne should i ought to, forma had better

Czasowniki should i ought to służą do wyrażania powinności oraz formułowania rad. Można je stosować zamiennie, ponieważ znaczą dokładnie to samo

czytaj więcej

Czasy przyszłe – podsumowanie

Czasy przyszłe – podsumowanie

czytaj więcej

Czasy teraźniejsze – podsumowanie

Czasy teraźniejsze – podsumowanie

czytaj więcej

Czasy typu past i perfect – podsumowanie

Czasy typu past i perfect – podsumowanie

czytaj więcej

Formy dzierżawcze rzeczownika

W języku angielskim istnieją dwa sposoby wyrażania formy dzierżawczej rzeczownika

czytaj więcej

Kolejność przymiotników w zdaniu

Jeśli przed rzeczownikiem stoją dwa lub więcej przymiotniki, ważne jest ustalenie ich kolejności

czytaj więcej

Konstrukcja have sth done

Konstrukcji to have something done użyjemy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś wykonał dla nas jakąś usługę

czytaj więcej

Konstrukcje z both, either i neither

Both znaczy oba, obie, oboje i występuje w zdaniach w następujących konstrukcjach...

czytaj więcej

Konstrukcje z użyciem przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym

Konstrukcja the... the... używana jest by wyrazić polskie „im... tym...”. Po the stawiamy przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników

Chociaż większość rzeczowników angielskich tworzy liczbę mnogą w sposób regularny, przez dodanie końcówki –s, istnieje pewna grupa wyjątków, o których warto pamiętać

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników złożonych

Sposób tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych zależy od tego czy pisane są łącznie, czy rozdzielnie oraz od ich elementów składowych

czytaj więcej

Liczebnik zero

Cyfra '0' wymawiana jest na kilka różnych sposobów w zależności od kontekstu...

czytaj więcej

Mowa zależna

Mowa zależna to relacjonowanie tego, co ktoś powiedział w przeszłości – zarówno dawno temu, jak i przed chwilą

czytaj więcej

Mowa zależna – brak następstwa czasów

Pewne sytuacje i konstrukcje gramatyczne nie podlegają następstwu czasów

czytaj więcej

Mowa zależna – prośby, rozkazy, propozycje

Często relacjonujemy czyjeś wypowiedzi używając czasownika, który określa ich charakter. Do takich zdań należą polecenia, prośby, rozkazy, propozycje, obietnice i tym podobne

czytaj więcej

Mowa zależna – pytania

Większość pytań w języku angielskim tworzymy przez szyk przestawny

czytaj więcej

Nazwy geograficzne

Nazwy geograficzne sprawiają uczącym się angielskiego niemało problemów. Nie dość, że ich pisownia odbiega często od polskiej, to jeszcze należy pamiętać o szeregu zasad gramatycznych

czytaj więcej

Other i another

Zarówno other, jak i another znaczą inny, drugi, dodatkowy, jednak ich użycie jest nieco inne”

czytaj więcej

Przedimek nieokreślony a/an – rozszerzenie

Oprócz zasad stosowania przedimka nieokreślonego, zawartych w części A1/A2, przedimek a/an stosujemy także w następujących sytuacjach...

czytaj więcej

Przedimek określony the – rozszerzenie

Oprócz podstawowych zasad stosowania przedimka the, które znajdziesz w stosownym artykule na poziomie A1/A2, przedimek ten jest stosowany także w następujących okolicznościach...

czytaj więcej

Przyimki po czasownikach

Przyimki po czasownikach

czytaj więcej

Przyimki po przymiotnikach

Przyimki po przymiotnikach

czytaj więcej

Przymiotniki zakończone na –ed i –ing

W języku angielskim istnieje spora grupa par przymiotników zakończonych na -ing i -ed, pochodzących pochodzą od tego samego czasownika...

czytaj więcej

Przysłówki – rozszerzenie

Istnieją pary przysłówków pochodzące od tego samego przymiotnika, które różnią się znaczeniem...

czytaj więcej

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

czytaj więcej

Pytania o podmiot i dopełnienie

Pytania o podmiot i dopełnienie

czytaj więcej

Question tags w różnych czasach

Oto jak wyglądają question tags dla różnych czasów i konstrukcji gramatycznych...

czytaj więcej

So i such

So i such

czytaj więcej

Stopniowanie nieregularne przymiotników – rozszerzenie

Oto kolejne przymiotniki stopniowane w sposób nieregularny...

czytaj więcej

Stopniowanie nieregularne przysłówków – rozszerzenie

Poniższe przysłówki stopniowane są w sposób nieregularny...

czytaj więcej

Strona bierna

Stronę bierną tworzymy według następującego schematu...

czytaj więcej

Strona bierna – rozszerzenie

Zdania zaczynające się w języku polskim od formy „Uważa się...” , „Mówi się...”, „Ludzie twierdzą...” itp. wyrażane są w języku angielskim za pomocą strony biernej...

czytaj więcej

Wyrażanie przyszłości – rozszerzenie

Wyrażanie przyszłości – rozszerzenie

czytaj więcej

Wyrażenia although, though, even though, in spite of, despite

Spójniki although i though znaczą choć/chociaż i mogą być używane wymiennie

czytaj więcej

Zaimek bezosobowy it

Oprócz występowania w funkcji zaimka osobowego, it pełni także ważną funkcję bezosobową. Każde zdanie w języku angielskim musi zaczynać się od podmiotu

czytaj więcej

Zaimek one

Zaimek one spełnia w zdaniach angielskich dwie ważne funkcje

czytaj więcej

Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne

czytaj więcej

Zdania warunkowe – zestawienie

Zdania warunkowe – zestawienie

czytaj więcej

Zdania warunkowe II typu

Zdania warunkowe II typu

czytaj więcej

Zdania warunkowe III typu

Zdania warunkowe III typu

czytaj więcej

Zdania warunkowe mieszane

Istnieją trzy główne typy zdań warunkowych opisane w osobnych artykułach. Każdy z nich dotyczy konkretnego czasu (przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość) oraz wyraża różny stopień prawdopodobieństwa

czytaj więcej

Zdania warunkowe z innymi spójnikami

W zdaniach warunkowych typu I możliwe jest zastąpienie if przez unless („jeśli nie”/„o ile nie”). Należy jednak pamiętać, że unless = if not i dlatego konieczna jest modyfikacja czasownika

czytaj więcej

Zdania względne

Zdania względne to zdania podrzędne, które opisują wyrażenie rzeczownikowe. Dzielimy je na zdania względne opisujące i ograniczające...

czytaj więcej

C1


Czasownik wish

Czasownik wish używamy w następujących konstrukcjach...

czytaj więcej

Czasowniki modalne w przeszłości

Czasowniki modalne mogą występować razem z czasownikiem w bezokoliczniku (zwykle bez to) albo z formą have + past participle. W tym drugim przypadku odnoszą się one do przeszłości.

czytaj więcej

Inne konstrukcje w mowie zależnej

Zdania w trybie rozkazującym zawierające let’s w mowie zależnej zastępowane są zwykle zdaniami z czasownikiem modalnym should...

czytaj więcej

Inwersja

Czym jest inwersja? W skrócie rzecz biorąc, to zmiana szyku wyrazów w zdaniu. Najpopularniejsze zastosowanie inwersji dotyczy oczywiście tworzenia pytań, jednak istnieją także inne sytuacje, w których dochodzi do zmiany szyku wyrazów

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego

Oto zasady obowiązujące przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników pochodzenia obcego, zwłaszcza wywodzących się z greki, łaciny, języka włoskiego lub francuskiego

czytaj więcej

Passive gerund

Passive gerund to strona bierna czasownika w formie gerund. Jest ona stosowana w zdaniach, które wymagają użycia czasownika z końcówką –ing i jednocześnie strony biernej

czytaj więcej

Perfect infinitive

Perfect infinitive to bezokolicznik w postaci to have + past participle. Oto sytuacje, w których bywa stosowany...

czytaj więcej

Przedimki przed nazwiskami

Chociaż przed imionami i nazwiskami angielskimi nie stawia się zwykle przedimków, istnieje kilka sytuacji, w których jest to nie tylko dopuszczalne, ale wręcz konieczne...

czytaj więcej

Strona bierna – rozszerzenie

Użycie strony biernej w którymś z czasów typu continuous pozwala wyrazić czynność dziejącą się w danym momencie – teraźniejszości lub przeszłości

czytaj więcej