Czasy


Czas Future Continuous

Zastosowanie czasu Future Continuous

czytaj więcej

Czas Future Perfect

Zastosowanie czasu Future Perfect

czytaj więcej

Czas Future Perfect Continuous

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Future Simple

Zastosowanie czasu Future Simple

czytaj więcej

Czas Past Continuous

Zastosowanie czasu Past Continuous

czytaj więcej

Czas Past Perfect

Forma i zastosowanie czasu Past Perfect

czytaj więcej

Czas Past Perfect Continuous

Forma i zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Present Continuous

Forma i zastosowanie czasu Present Continuous

czytaj więcej

Czas Present Perfect

Forma i zastosowanie czasu Present Perfect

czytaj więcej

Czas Present Perfect Continuous

Forma i zastosowanie czasu Present Perfect Continuous

czytaj więcej

Czas Simple Past

 Forma i użycie czasu Simple Past

czytaj więcej

Czas Simple Present

Forma i zastosowanie czasu Simple Present

czytaj więcej

Czasy przyszłe - podsumowanie

Tabela obrazująca różnice w użyciu czasów przyszłych. Przykłady zdań

czytaj więcej

Czasy teraźniejsze - porównanie

Porównanie czasów Simple Present i Present Continuous

czytaj więcej

czasy typu Past i Perfect - podsumowanie

Użycie czasów Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous

czytaj więcej

Początkujący


Przedimek nieokreślony a/an

Różnice w użyciu przedimka

czytaj więcej

Przedimek nieokreślony a/an - użycie

Użycie przedimka

czytaj więcej

"For" i "since"

Użycie "for" i "since" w czasach Present Perfect i Present Perfect Continuous

czytaj więcej

"Some" i "any"

Użycie "some" i "any"

czytaj więcej

"There is"/"there are"

Forma i zastosowanie konstrukcji z "there is" i "there are"

czytaj więcej

Konstrukcja "be going to"

Zastosowanie konstrukcji "be going to"

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników

Rzeczowniki tworzące liczbę mnogą w sposób regularny oraz nieregularny oraz rzeczowniki mające tylko liczbą mnogą lub pozornie na nią wyglądające

czytaj więcej

Liczebniki główne

Liczebniki główne; pisownia

czytaj więcej

Liczebniki porządkowe

Tworzenie liczebników porządkowych; pisownia dat

czytaj więcej

Nazwy geograficzne

Nazwy geograficzne sprawiają uczącym się angielskiego niemało problemów. Nie dość, że ich pisownia odbiega często od polskiej, to jeszcze należy pamiętać o szeregu zasad gramatycznych. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zasady obowiązujące przy użyciu

czytaj więcej

Pisownia czasowników z końcówką -ed

czytaj więcej

Pisownia czasowników z końcówką "-ing"

Zasady pisowni czasowników z końcówka "-ing"

czytaj więcej

Przeczenia

Tworzenie przeczeń; formy skrócone

czytaj więcej

Przedimek określony the

Użycie przedimka określonego

czytaj więcej

Przedimek zerowy

Sytuacje, w których nie użyjemy przedimków

czytaj więcej

Przyimki ruchu

Stosowanie przyimków ruchu "to", "in", "into", "onto"

czytaj więcej

Pytania

Tworzenie pytań w różnych czasach gramatycznych; przyimki w pytaniach

czytaj więcej

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotników

W języku angielskim istnieją dwa sposoby, w jaki tworzymy stopień wyższy i najwyższy przymiotników:

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotników

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przed dodanie odpowiedniej końcówki lub w sposób opisowy; przymiotniki nieregularne

czytaj więcej

Stopniowanie przysłówków

Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki sposobu oraz pojedyncze przysłówki czasu (np. soon – sooner/soonest), miejsca (near – nearer/nearest), częstotliwości (often – more often/most often)

czytaj więcej

Stopniowanie przysłówków

Dwa sposoby stopniowania przysłówków; przysłówki nieregularne

czytaj więcej

Wyrażenia "much", "many", "a lot of"

Stosowanie wyrażeń "much", "many", "a lot of". Przykłady

czytaj więcej

Zaimki dzierżawcze

Przedstawienie zaimków dzierżawczych występujących w języku angielskim

czytaj więcej

Zaimki osobowe

Zestawienie zaimków osobowych i omówienie funkcji, jaką mogą pełnić w zdaniu

czytaj więcej

Zaimki wskazujące "this", "these", "that", "those"

Użycie zaimków wskazujących

czytaj więcej

Zaimki zwrotne

Zestawienie zaimków zwrotnych i omówienie funkcji, jakie mogą pełnić w zdaniu

czytaj więcej

Średniozaawansowany


Forma dzierżawcza rzeczownika

W języku angielskim istnieją dwa sposoby wyrażania formy dzierżawczej rzeczownika

czytaj więcej

(A) little, (a) few

Zastosowanie "little" i "a little" oraz "few" i "a few"

czytaj więcej

Bezokolicznik

Stosowanie bezokoliczników czasowników angielskich w zdaniu

czytaj więcej

Bezokolicznik i forma "-ing"

"Remember to do" czy "remember doing" oraz inne czasowniki tego typu

czytaj więcej

Czasownik z końcówką "-ing"

Zastosowanie czasownika z końcówką "-ing" (tzw. "gerund")

czytaj więcej

Czasowniki modalne "can", "could" oraz "be able to"

Użycie "can", "could" i "be able to"

czytaj więcej

Czasowniki modalne "may" i "might"

Wyrażanie przypuszczeń i stwierdzanie prawdopodobieństwa za pomocą "may" i "might"

czytaj więcej

Czasowniki modalne "must" "mustn't" i "have to"

Wyrażanie konieczności wynikającej z przekonań oraz narzuconej przez przepisy i zalecenia - "must" vs. "have to"

czytaj więcej

Czasowniki modalne "should', "ought to" oraz "had better"

Wyrażanie powinności, dawanie rad za pomocą "should", "ought to" i "had better"

czytaj więcej

Czasowniki modalne + "have" + "past participle"

Konstrukcje typu "must have been", "could have gone" etc.

czytaj więcej

Inne konstrukcje w stronie biernej

Specjalne wyrażenia w stronie biernej

czytaj więcej

Konstrukcja "to have something done"

Zasady stosowania konstrukcji "to have something done"

czytaj więcej

Konstrukcje z "both", "either" i "neither"

Konstrukcje typu "both...and...", "either...or...", "neither...nor..." oraz inne zastosowanie "both", "either" i "neither"

czytaj więcej

Konstrukcje z "wish"

Konstrukcje z użyciem czasownika "wish"

czytaj więcej

Konstrukcje z użyciem przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym

Konstrukcja the... the... używana jest by wyrazić polskie “im... tym...”. Po the stawiamy przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym.

czytaj więcej

Konstrukcje z użyciem przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym

Konstrukcje typu

czytaj więcej

Mowa zależna

Omówienie czym jest następstwo czasów i w jaki sposób posługiwać się mową zależną

czytaj więcej

Mowa zależna - prośby, rozkazy, propozycje

Tworzenie rozkazów i propozycji w mowie zależnej

czytaj więcej

Mowa zależna - pytania

Tworzenie pytań w mowie zależnej

czytaj więcej

Przyimki czasu "in", "on", "at"

Tabela zawierająca zasady stosowania przyimków "in", "on", "at" jako przyimków czasu. Zasady dodatkowe

czytaj więcej

Przyimki miejsca "in", "on", "at"

Tabela zawierająca zasady stosowania przyimków miejsca "in", "on", "at"

czytaj więcej

Przyimki po czasownikach

Stosowanie przyimków po czasownikach. Tabele

czytaj więcej

Przyimki po przymiotnikach

Stosowanie przyimków po przymiotnikach. Tabele

czytaj więcej

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed

Różnice w znaczeniu par przymiotników typu

czytaj więcej

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed

W języku angielskim istnieje spora grupa par przymiotników zakończonych na -ing i -ed, które pochodzą od tego samego czasownika

czytaj więcej

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu oraz ich miejsce w zdaniu

czytaj więcej

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

Jeśli w zdaniu nie ma dopełnienia, przysłówek sposobu stawiamy bezpośrednio za czasownikiem:

czytaj więcej

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa oraz ich miejsce w zdaniu

czytaj więcej

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa

 Przysłówki stopnia modyfikują przymiotniki lub inne przysłówki i stoją bezpośrednio przed nimi:

czytaj więcej

Pytania o podmiot i dopełnienie

Różnice pomiędzy pytaniami o podmiot

czytaj więcej

Pytania typu question tags

czytaj więcej

Question tags w różnych czasach

czytaj więcej

Rodzaje pytań

czytaj więcej

So i such

So jest przysłówkiem, tłumaczonym na polski “tak”. Używamy go w konstrukcjach:

czytaj więcej

So i Such

Konstrukcje z użyciem

czytaj więcej

Strona bierna

Zasady tworzenia strony biernej w języku angielskim

czytaj więcej

Tworzenie przysłówków

Większość przysłówków tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ly:

czytaj więcej

Tworzenie przysłówków

Zasady tworzenia przysłówków od przymiotników

czytaj więcej

Wyrażenia "although", "though", "even though", "in spite of", "despite"

Zdania z użyciem "although", "though", "even though", "in spite of", "despite"

czytaj więcej

Zaimek "one"

Konstrukcje typu "One never knows" i "A blue dress and a red one"

czytaj więcej

Zasady pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

Stopień wyższy większości przymiotników jednosylabowych tworzymy przez dodanie końcówki -er, a najwyższy – końcówki -est. Niekiedy pociąga to za sobą pewne zmiany w pisowni

czytaj więcej

Zasady pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

Zmiany w pisowni przy dodaniu końcówek

czytaj więcej

Zdania z bezosobowym "it"

Konstrukcje z użyciem zaimka bezosobowego "it"

czytaj więcej

Zaawansowany


Zdania warunkowe z unless, in case i innymi spójnikami

Zdania warunkowe z użyciem innych spójników

czytaj więcej

Bezokolicznik bez "to"

Stosowanie bezokoliczników bez "to"

czytaj więcej

Kolejność przymiotników w zdaniu

Co zrobić jeśli w zdaniu występuje więcej przymiotników? Ich kolejność nie może byc przypadkowa...

czytaj więcej

Kolejność przymiotników w zdaniu

Jeśli przed rzeczownikiem stoją dwa lub więcej przymiotniki, ważne jest ustalenie ich kolejności.

czytaj więcej

Przedimek zerowy

Bywają sytuacje, w których przed rzeczownikiem nie stosuje się żadnego przedimka. Oto kategorie rzeczowników, które – w pewnych kontekstach – występują bez przedimka

czytaj więcej

Zdania warunkowe - porównanie

Porównanie zdań warunkowych wszystkich typów

czytaj więcej

Zdania warunkowe typu I

Forma i zastosowanie zdań warunkowych typu I

czytaj więcej

Zdania warunkowe typu II

Forma i użycie zdań warunkowych typu II

czytaj więcej

Zdania warunkowe typu III

Forma i użycie zdań warunkowych typu III

czytaj więcej

Zdania względne

Czym są zdania względne i jak je tworzyć?

czytaj więcej