Strona bierna – rozszerzenie

 

CZASY TYPU CONTINUOUS W STRONIE BIERNEJ

 

Użycie strony biernej w którymś z czasów typu continuous pozwala wyrazić czynność dziejącą się w danym momencie – teraźniejszości lub przeszłości.

 

Present Continuous

My flat is being redecorated at the moment.

A new hypermarket is being built in the district.

 

Past Continuous

When I arrived there, the building was being demolished.

I heard a strange sound and I realised that our conversation was being recorded.

 

UWAGA!

Użycie strony biernej w czasach Future Continuous, Present Perfect Continuous oraz Past Perfect Continuous jest bardzo rzadkie.

 

 

TO BE KNOWN…

 

Porównaj następujące przykłady ilustrujące różne znaczenia w zależności od użytych form czasownika.

 

He is known to be in prison. = People know that he is in prison. (wiedzą teraz, że siedzi teraz w więzieniu)

He was known to be in prison. = People knew that he was in prison. (wiedzieli kiedyś, że był wtedy w więzieniu)

He is known to have been in prison. = People know that he was in prison. (wiedzą teraz, że był kiedyś w więzieniu)

He was known to have been in prison. = People knew that he had been in prison. (wiedzieli kiedyś, że wcześniej siedział w więzieniu)

 

I LIKE BEING ADMIRED

 

W języku angielskim istnieje pewna grupa czasowników, po których używamy drugiego czasownika w formie gerund (z końcówką -ing):

 

don't like watching TV.

She hates playing basketball.

 

Po takich czasownikach możliwe jest użycie strony biernej, ale musi ona przyjąć formę gerund:

 

I like people admiring me. – I like being admired.

She hates people looking at her. – She hates being looked at.

I remember you teaching me to swim. – I remember being taught to swim.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o Passive gerund.