FORMA I ZASTOSOWANIE

 

Zdania warunkowe II typu mają następującą konstrukcję:

 

if + czas Simple Past + would (not)

 

Część zdania z if zawiera czasownik w czasie Simple Past, natomiast w drugiej części zdania występuje would (not) + czasownik.

 

IF + CZAS SIMPLE PAST                  WOULD (NOT)

 

If I were you,                                    I wouldn't tell Ann anything.

Gdybym był tobą,                             nic bym nie powiedział Annie.

 

If you had a car                               you would spend less time on travelling to       

                                                           work.

Gdybyś miał samochód,                  traciłbyś mniej czasu na dojazdy do pracy.

 

If she was younger,                        she would easily find a job.

Gdyby była młodsza,                        łatwo znalazłaby pracę.       

 

 

Kolejność może być odwrotna, tzn. zdanie może zaczynać się od części z would (not):

 

She would easily find a job if she was younger.

I would go there if I were you.

 

Zdania warunkowe typu II dotyczą teraźniejszości i odnoszą się do sytuacji teoretycznych, hipotetycznych.

Porównaj:

 

Zd. warunkowe typu I                               Zd. warunkowe typu II

 

If it rains I'll stay home.                            If it rained I would stay home.

Jeśli będzie padać, zostanę w domu.       Gdyby padało, zostałbym w domu.                     

 

I'll help him if he asks me to.                    I would help him if he asked me to.

Pomogę mu, jeśli mnie poprosi.               Pomógłbym mu, gdyby mnie poprosił.

 

 

                                   

INNE OPCJE

 

Zamiast would w zdaniu warunkowym typu II możliwe jest użycie czasowników modalnych could i might:

 

If I had more time I could read all those books.

You might solve that problem if you really wanted to.

 

Patrz także:

Zdania warunkowe typu I

Zdania warunkowe typu III

Ćwiczenie