Czas Future Simple

Future Simple Tense

 

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Future Simple tworzymy według następującego wzoru:

 

will + czasownik właściwy

 

Najczęściej spotykamy formę skróconą czasownika posiłkowego will:

 

I will = I'll                                        we will = we'll

you will = you'll                              you will = you'll

he will = he'll                                  they will = they'll

she will = she'll

it will = it'll

 

It'll be sunny tomorrow.

I'll help you.

We'll wait for the results and then decide what to do next.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Future Simple tworzymy stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu.

 

1   2    3                                                                        2     1     3                                                  

I will go to school tomorrow.                                Will you go to school tomorrow?

 

 

  1       2       3                                                  2      1        3

Macy will know the answer.                                  Will Macy know the answer?

 

 

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika posiłkowego will.

 

will + not = won't

 

I won't go to school tomorrow.

Macy won't know the answer.

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Future Simple służy do:

 

1. wyrażania decyzji podjętej w chwili mówienia:

 

You know what? We'll order a pizza!

I guess she won't come to my party.

 

UWAGA! Jeśli jest mowa o decyzji podjętej wcześniej, użyjemy czasu Present Continuous lub formy be going to.

 

I'm going to order a pizza for dinner tonight.

She's not coming to my party. She's leaving tonight.

 

2. wyrażania propozycji lub oferty zrobienia czegoś:

 

 

'It's so cold in here.'    'I'll turn the heater on.'

 

 

3. wyrażania obietnic:

 

I won't tell anyone.

I'll fetch you from the airport.

 

4. wyrażania zgody lub odmawiania:

 

I'm sorry. I won't be able to come to your party.

Ok, I'll help you.

 

5. wyrażania próśb:

 

Will you help me, please?

 

6. przewidywania przyszłości:

 

To użycie czasu Future Simple spotykamy np. w prognozach pogody:

 

It will be cloudy in most parts of Britain.

There will be snow tomorrow.

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

 

W czasie Future Simple spotykamy wszelkie okoliczniki odnoszące się do czasu przyszłego, np.

next week

on Friday

tonight

tomorrow, itp.

 

Charakterystyczne dla tego czasu są także zdania, w których występują czasowniki typu think, guess, believe, expect, be sure itp:

 

I think you'll pass your exam.

I guess she'll be happy to hear that.

I'm sure they'll win the match.