STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH


W zdaniach twierdzących w czasie Simple Present czasownik występuje w formie podstawowej.


I often go to the cinema.

We spend most our holidays abroad.

They listen to classical music.


Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej, kiedy do czasownika dodajemy końcówkę -s:


Amy drives a red sports car.

Tom plays football every Saturday.

John lives in Madrid.


W przypadku niektórych czasowników dodanie końcówki -s wiąże się z koniecznością dokonania niewielkich zmian w pisowni:


1. Czasowniki zakończone na -sh, -ch, -ss, -x, -o – przed końcówką -s dopisujemy 'e'


sh – brush – brushes clash - clashes

ch – teach – teaches preach - preaches

ss - kiss – kisses mess - messes

x - fix – fixes fax - faxes

o - do – does go - goes


2. W czasownikach zakończonych na spółgłoskę + y, końcowe y przechodzi w -ie-.


fly – flies

spy – spies

cry – cries


Jeśli jednak przed końcowym -y stoi samogłoska, zmian w pisowni nie ma:


play – plays

buy – buys


3. Czasownik have przybiera w trzeciej osobie liczby pojedynczej formę nieregularną has:


I have a car. Mr Spencer has a car, too.
PYTANIA I PRZECZENIA


Pytania i przeczenia tworzymy za pomocą operatora do, który w trzeciej osobie liczby pojedynczej otrzymuje końcówkę -es (does).


I work here.

I don't work here.

Do you work here?


Ian speaks Polish very well.

Ian doesn't speak Polish very well.

Does Ian speak Polish very well?


Po użyciu operatora does, do czasownika nie dodajemy już końcówki -s (ta końcówka została “przeniesiona” na operator):


Linda eats a lot of sweets. Linda doesn't eat much sweets.


 


W przeczeniach często stosujemy formy skrócone:


do + not = don't

does + not = doesn'tZASTOSOWANIE


Czas Simple Present służy do wyrażania:


  • czynności, które dzieją się regularnie, w odróżnieniu od czynności jednorazowych:


Maria is a writer. She writes books.

I often play basketball on Fridays and Saturdays.


  • czynności mających charakter stały:


Tom lives in Berlin.

Do you work in this company?


  • prawd i zasad:


Warsaw lies on the Vistula River.

Water boils in 100 °C.


  • rozkładów i programów:


What time does the film start?

My train leaves at 5.18.


  • emocji i uczuć, przy pomocy czasowników, których nie stosujemy w czasie Present Continuous:


I love you.

I hate maths.

Do you know this man?


  • niektórych zdań warunkowych i czasowych.OKOLICZNIKI CZASU


Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Simple Present:


always – zawsze

often – często

usually – zwykle

sometimes – czasami

rarely/seldom – rzadko

never – nigdy

on Fridays/Sundays... - w piątki/niedziele

every week/year... - każdego tygodnia/roku...

every two/four... weeks/months... - co dwa/cztery... tygodnie/miesiące...

once/twice/three times... a day/week... - raz/dwa/trzy razy ... dziennie/w tygodniu...: