STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCHhad + trzecia forma czasownika


Zdania twierdzące w czasie Past Perfect składają się z czasownika had oraz czasownika właściwego w trzeciej formie.


Dla czasowników regularnych formę tę tworzymy przez dodanie do czasownika końcówki -ed:


The door wasn't open. She had closed it.

I went out and noticed it had already stopped raining.

 


Trzecią formę czasowników nieregularnych należy zapamiętać.


be – been I explained that I had been in Paris before.

leave – left When I arrived there Mark had already left.

 

 

Zobacz także:

Zasady pisowni czasowników z końcówką "-ed"

Lista czasowników nieregularnychPYTANIA I PRZECZENIA


Pytania w czasie Past Perfect tworzymy stosując szyk przestawny:We had been there before. Had we been there before?


He had just had lunch. Had he just had lunch?Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika had:


I had seen her before. I hadn't seen her before.

They had already left. They hadn't left yet.
ZASTOSOWANIE


Czas Past Perfect służy do wyrażania czynności, które dokonały się wcześniej niż inne zdarzenia lub czynności przeszłe:


When I arrived at the station, the train had already left.

I looked at her and realised I had seen her somewhere before.

OKOLICZNIKI CZASU


W czasie Past Perfect często pojawiają się okoliczniki czasu takie, jak:


before - wcześniej

never – nigdy

just – właśnie

already – już

 

 

Zobacz także:

Czas Past Perfect Continuous

Czasy typu Past i Perfect - podsumowanie