STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy według następującego wzoru:

 

was/were + czasownik z końcówką -ing

 

Linda was watching TV when I arrived.

They were playing football at 5 p.m.

 

Patrz także:

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu.

 

1   2    3                                   2   1   3

I was talking.                       Was I talking?

 

  1       2       3                                  2    1            3

Paul was listening to the radio.    Was Paul listening to the radio?

 

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika was/were. W mowie potocznej zamiast pełnych form stosujemy skróty:

 

was + not = wasn't

were + not = weren't

 

 

ZASTOSOWANIE

 

 

Czas Past Continuous służy do:

 

1. opisu czynności niedokonanych, które działy się w danym momencie przeszłości:

 

Mike was reading a book when the telephone rang.

I was swimming in the lake when the storm came.

 

Bardzo często czas Past Continuous występuje w zdaniu obok czasu Simple Past. Służy wówczas do wyrażenia trwającej czynności, natomiast czas Simple Past wyraża krótszą czynność dokonaną.

 

2. opisu tła dla jakiejś historii lub zdarzenia:

 

Carrie was driving her red Chevy and listening to a Bob Marley song played by some radio station when suddenly she slammed on the brake...

 

3. opisu zmian i postępu w przeszłości:

 

The price of sugar was rising all summer.

Lucy was making great progress with her German.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

 

Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Past Continuous:

 

 

at the moment - w tej chwili

now – teraz

right now – w tej chwili

at present – obecnie

today- dzisiaj

this week/month... - w tym tygodniu/miesiąc

 

Ćwiczenie - Simple Past vs Past Continuous