STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCHhave/has + been + czasownik z końcówką -ing


Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Continuous składają się z czasownika has been dla 3 os. lp i have been dla pozostałych osób liczby pojedynczej i mnogiej oraz czasownika właściwego z końcówką -ing:


I've been learning English for 2 years.

She's very tired. She has been working in the garden all day.


Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing.PYTANIA I PRZECZENIA


Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy stosując szyk przestawny:I have been travelling a lot. Have you been travelling a lot?


He has been running. Has he been running?Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika have/has:


I've been watching TV all day. I haven't been watching TV all day.

It's been raining. It hasn't been raining.
ZASTOSOWANIE


Czas Present Perfect Continuous służy do:


1. opisywania czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej – zwłaszcza wtedy, gdy nacisk kładziony jest na czas trwania czynności.


I've been living here for 10 years.

How long have you been working in this company?


2. wyrażenia czynności niedokonanych, które przed chwilą lub niedawno się skończyły lub ciągle jeszcze trwają, jeśli mają one wpływ na teraźniejszość:


Macy is very tired. She's been cleaning her house since the morning.

Why are you so dirty? - I've been repairing my car.OKOLICZNIKI CZASU


Ponieważ czas Present Perfect Continuous wskazuje często na czas trwania jakiejś czynności, pojawiają się w nim zwykle okoliczniki czasu zawierające przyimek since lub for:


for a week/10 years/half an hour...

since she arrived/Monday/January


Użycie przyimków for i since