STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCHhave/has + trzecia forma czasownika


Zdania twierdzące w czasie Present Perfect składają się z:


- czasownika to have odmienionego przez osoby:


I have we/you/they have

you have

he/she/it has


W mowie spotykamy zwykle formę skróconą:


I've

you've

he's itp.- oraz trzeciej formy czasownika.

Dla czasowników regularnych formę tę tworzymy przez dodanie końcówki -ed:


I've cleaned all the rooms.

He's travelled a lot recently.


Dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej forma czasownika jest taka sama.

 

Zobacz także:

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ed

 


Pozostałe czasowniki – nieregularne – należy zapamiętać:go – gone We have never been to Budapest.

see – seen I've already seen this film.

do – done I've done my homework.

 

Zobacz także:

Lista czasowników nieregularnychPYTANIA I PRZECZENIA


Pytania w czasie Present Perfect tworzymy stosując szyk przestawny:He has been to England. Has he been to England?


They have built a house. Have they built a house?Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika have/has:


I've met him. I haven't met him.

It's been hot recently. It hasn't been hot recently.Uwaga! Czasownik właściwy w czasie Present Perfect pozostaje w pytaniach i przeczeniach w trzeciej formie.

Porównaj:


Present Perfect I've already met him. / Have you already met him? / I haven't met him.


Simple Past I met him in 1998. / When did you meet him? / I didn't meet him in 1998.ZASTOSOWANIE


Czas Present Perfect służy do:


1. opisu czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale mają związek z teraźniejszością:


I've already read this book. (Już czytałem tę książkę, więc ją znam.)2. wyrażenia czynności, które zdarzyły się ostatnio/niedawno:


John has just left.

I haven't seen her lately.


3. opisu czynności, które zaczęły się w przeszłości, ale trwają do chwili obecnej; w zdaniach tego typu często spotkamy okoliczniki since, for, ever, never:


I've never been to Russia.

We've known each other for eight years.
OKOLICZNIKI CZASU


Okoliczniki czasu charakterystyczne dla czasu Present Perfect to:


already – już

before – dotąd

ever – kiedykolwiek

for (two weeks...) - od (dwóch tygodni...)

just – właśnie

never – nigdy

never before – nigdy dotąd

lately – ostatnio

recently – ostatnio

since (last Monday...) - od (zeszłego poniedziałku...)Uwaga! W czasie Present Perfect nie wolno stosować okoliczników czasu oznaczających konkretne daty z przeszłości, np. on Friday, last week, in 1987 itp.

 


Zobacz także:

Użycie przyimków for i since 

Czas Present Perfect Continuous

Czasy typu Past i Perfect - podsumowanie