TO/IN LONDON

 

Przyimek to stosujemy, gdy określamy cel podróży:

 

She went to London in July.

I go to work by tram.

 

Wyjątek stanowi czasownik to arrive, po którym użyjemy przyimka in lub at:

 

IN + miasto/państwo:

 

She arrived in Madrid at 9 o'clock.

We'll arrive in Germany before midnight.

 

 

AT + inne miejsce:

 

We arrived at the airport too late to buy anything in the duty-free shop.

When did she arrive at the party?

 

 

 

INTO/ONTO

 

Into i onto oznaczają ruch, podczas gdy in i on wyrażają położenie.

porównaj:

 

I came into the kitchen.

Dad's in the kitchen.

 

I put my bags onto the bed.

My bags are on the bed.

 

W mowie potocznej into i onto są często zastępowane przez in i on.

 

 

GO HOME

 

 

W konstrukcji czasownik ruchu + home nie używamy żadnego przyimka:

 

What time did you get back home yesterday?

Let's go home, Susie.

 

Przyimka nie użyjemy także w wyrażeniu on the way home:

Buy some juice on your way home, will you?

 

Ćwiczenie