Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki sposobu oraz pojedyncze przysłówki czasu (np. soonsooner/soonest), miejsca (nearnearer/nearest), częstotliwości (oftenmore often/most often)

W języku angielskim istnieją dwa sposoby, w jaki tworzymy stopień wyższy i najwyższy przysłówków:

 

STOPNIOWANIE PRZEZ DODANIE KOŃCÓWKI

 

Przysłówki stopniujemy przez dodanie do końcówki -er w stopniu wyższym oraz -est w stopniu najwyższym.

W ten sposób stopniujemy wszystkie przysłówki jednosylabowe:

 

hard – harder – (the) hardest                   She works harder than me.

fast  faster – (the) fastest                       Dan ran faster than Steve.

 

 

STOPNIOWANIE OPISOWE

 

Stopień wyższy tworzymy przez postawienie more przed przysłówkiem, a stopień najwyższy – przez dodanie (the) most. W ten sposób stopniujemy wszystkie przysłówki dwu- i więcej sylabowe:

 

quickly – more quickly– (the) most quickly    How can I most quickly send you the                                                                                          photos?

likely – more likely – (the) most likely                        She's more likely to arrive in the morning.

 

 

 

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

 

 

Niektóre przysłówki tworzą stopień wyższy w sposób nieregularny:

 

badly – worse – (the) worst         

well– better – (the) best

far – farther/further – (the) farthest/furthest

little – lest – (the) least

much – more – (the) most

 

Farther i further

 

W brytyjskim angielskim  farther/farthest i further/furthest  mogą być użyte wymiennie w znaczeniu odległości:

 

It was farther/further than we thought.

 

Amerykański angielski dopuszcza jedynie użycie farther/farthest w takim znaczeniu:

 

I can't see farther than a metre without my glasses.

 

Further/furthest używane jest ponadto w znaczeniu przenośnym :

 

Dad didn't allow us to go into the attic, but Mum went even further and forbid us to enter the whole building.

 

Ćwiczenie