W języku angielskim istnieją dwa sposoby, w jaki tworzymy stopień wyższy i najwyższy przymiotników:

 

STOPNIOWANIE PRZEZ DODANIE KOŃCÓWKI

 

Stopień wyższy tworzymy przez dodanie do przymiotnika końcówki -er; stopień najwyższy – przez dodanie -est .

W ten sposób stopniujemy:

 

1. Wszystkie przymiotniki jednosylabowe, z wyjątkiem zakończonych na -ed:

 

large – larger – (the) largest                   My house is larger than yours.

cheap – cheaper – (the) cheapest It's the cheapest book I've ever bought.

small – smaller – (the) smallest             Her dog is smaller.

 

2. Przymiotniki dwusylabowe zakończone na spółgłoskę + -y:

 

happy – happier – (the) happiest He's the happiest man in the world.

dirty – dirtier – (the) dirtiest                  The floor is dirtier than it was yesterday.

funny – funnier – (the) funniest               That's the funniest film I've ever seen.

 

 

 

STOPNIOWANIE OPISOWE

 

Stopień wyższy tworzymy przez postawienie more przed przymiotnikiem, a stopień najwyższy – przez dodanie (the) most.

W ten sposób stopniujemy:

 

1. Wszystkie przymiotniki dwu- i więcej sylabowe, z wyjątkiem opisanych powyżej:

 

interesting – more interesting – (the) most interesting    This book is more interesting.

famous – more famous – (the) most famous                       He's the most famous actor here.

careful – more careful – (the) most careful                       Be more careful!

 

2. Przymiotniki jednosyslabowe zakończone na -ed:

 

pleased – more pleased – (the) most pleased                     She was more pleased than Matt.

 

Zobacz także:

Zasady pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

 

NARROWER czy MORE NARROW?

 

Pewna grupa przymiotników może tworzyć stopień wyższy i najwyższy na oba opisane wyżej sposoby. Te czasowniki to:

 

clever    common    cruel    gentle    handsome     narrow    pleasant     polite    quiet   shallow    simple    stupid    tired

 

It was the simplest/the most simple exam I've ever taken.

She's politer/more polite than any other girl in our class.

This pool is shallower/more shallow than the other one.

Brian is the handsomest/the most handsome guy I've ever met.

 

 

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

 

 

Niektóre przymiotniki tworzą stopień wyższy i najwyższy w sposób nieregularny:

 

bad – worse – (the) worst

good – better – (the) best

far – farther/further – (the) farthest/furthest

old – older/elder – (the) oldest/eldest

 

Farther i further

 

W brytyjskim angielskim  farther/farthest i further/furthest  mogą być użyte wymiennie w znaczeniu odległości:

 

Can you see the farther/further house?

 

Amerykański angielski dopuszcza jedynie użycie farther/farthest w takim znaczeniu.

 

Further/furthest używane jest ponadto w znaczeniu przenośnym (znaczy “dalszy”, “dodatkowy”, “jeszcze jakiś”):

 

Let me know if you have any further problems with that printer.

 

 

Older i elder

 

Przymiotnik old w większości przypadków stopniowany jest w sposób regularny – przez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym i -est w najwyższym.

 

Susie's older than me.

 

Jeśli jednak porównujemy wiek członków rodziny, użyjemy formy nieregularnej elder/eldest:

 

Susie's my elder sister.

 

Elder i eldest mogą być użyte tylko PRZED rzeczownikiem:

 

Mike's her eldest son.

 

Jeśli bezpośrednio po przymiotniku nie stoi rzeczownik, konieczne jest użycie formy regularnej (nawet jeśli mowa o rodzinie):

 

Mike's the oldest of her sons.

 

 

 Ćwiczenie