"Much", "many", "a lot of"

 

MUCH I MANY

 

Much i many znaczą 'wiele', 'dużo'.

 

Much stoi przed rzeczownikami niepoliczalnymi, natomiast many – przed policzalnymi:

 

There isn't much sugar left.

We haven't got much time.

 

Were there many people at the party?

How many times have I told you not to take your brother's bike?

 

Much i many spotykamy przede wszystkim w pytaniach i przeczeniach. Użycie much i many w zdaniach twierdzących wskazuje na bardzo formalny język wypowiedzi.

 

 

A LOT OF/LOTS OF

 

W zdaniach twierdzących zamiast much i many użyjemy najczęściej wyrażenia a lot of lub – bardziej potocznie - lots of. Wyrażenia te mogą być użyte zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi:

 

We have still a lot of time.

She earns lots of money.

Roberts has a lot of friends.

 

A lot of i lots of pojawiają się w pytaniach i przeczeniach jedynie w bardzo nieformalnym, potocznym, języku.

 

 

SO MUCH, TOO MANY

 

Po too, so, very i how możliwe jest wyłącznie użycie many/much, nigdy a lot of/lots of:

 

I've seen too many stupid films in my life.

I used to have so much money and now I'm broke.

There were very many people at the concert.

How much time have we got to do it?

 

slownik ang-pol online