Czasownik z końcówką -ing, tzw. gerund ma bardzo szerokie zastosowanie w języku angielskim. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zasady jego użycia.

 

 

GERUND JAKO RZECZOWNIK

 

Czasownik z końcówką -ing może funkcjonować jako rzeczownik oznaczający wykonywanie danej czynności:

 

I hate swimming.

Reading books is my favourite way of spending my free way.

 

 

CZASOWNIK + GERUND

 

Po niektórych czasownikach drugi czasownik może pojawić się tylko w formie z końcówką -ing (niekiedy poprzedzoną dopełnieniem)

appreciate

doceniać

I really appreciate  your coming to help me.

avoid

unikać

I try to avoid going shopping with my children as they can be a real nuisance.

delay

opóźniać

The manager delayed publishing the book.

deny

zaprzeczać

I asked her but she denied knowing him.

dislike

nie lubić

He dislikes going shopping.

enjoy

lubić

I enjoy swimming in warm lakes.

feel like

mieć ochotę

I feel like spending the evening at home.

finish

kończyć

She finished working in the garden and went home to eat something.

give up

rezygnować; rzucić

I gave up trying to persuade Jane to take up some sport.

imagine

wyobrażać sobie

Can you imagine him having a long-term relationship?

involve

dotyczyć; obejmować

My job involves travelling and meeting new people.

mind

mieć coś przeciwko

I don't mind travelling by train.

suggest

sugerować

Elizabeth suggested spending our holiday in the countryside.

can't help

nie móc nic poradzić; nie móc przestać

I can't help crying when I peel onions.

 

 

PRZYIMEK + GERUND

 

Forma czasownika z końcówką -ing występuje po wszystkich przyimkach:

 

I'm interested in learning languages.

Do you know anything about sewing? I need help with this skirt.

Thank you for coming, Mia.

I was bored with listening to the stories I had already heard.

Alex is good at solving problems.

Try to pour water into this bottle without spilling it.

After finishing work she went home.

 

Należy jednak uważać na użycie czasownika po to, ponieważ to może być zarówno przyimkiem, jak i częścią bezokolicznika. W tym drugim przypadku czasownik nie będzie miał końcówki -ing.

Porównaj:

 

TO jako przyimek

 

I'm looking forward to meeting your parents.

She's not used to driving on the left.

 

 

TO jako część bezokolicznika

 

We're planning to open a new restaurant in London.

She wants to go home.

 

 

 

SPECJALNE WYRAŻENIA

 

Czasownik z końcówką -ing spotykamy także w wielu wyrażeniach, np.

 

it's no use

It's no use crying now. You should have thought about what you were doing.

 

it's (not) worth

There's nothing worth watching on TV tonight.

 

there's no point in

There's no point in carrying that discussion on. You are not going to change your opinion, and I'm not going to change mine.

 

waste of time/money

Buying that set was a complete waste of money.

 

go swimming/skiing/fishing etc.

We went skiing in the afternoon.

 

Patrz także:

Bezokolicznik i forma "-ing"

 

Ćwiczenie