MUST I HAVE TO


Czasownik mustmusieć - używany jest w zdaniach wtedy, gdy jest mowa o konieczności wynikającej z wewnętrznego przekonania osoby mówiącej, gdy jest to opinia mówiącego:


I must phone Alie. I haven't spoken to her for a month.

We must go.


Have to – musieć - użyjemy wtedy, gdy mówimy o konieczności narzuconej nam przez przepisy, zalecenia rodziców, lekarza, szefa, itp.:


I have to come back home before midnight.

You have to leave your car here. You cannot go further.


Od powyższych zasad istnieją jednak pewne wyjątki:


1. Czasownik have to wystąpi zamiast must we wszystkich czasach innych niż teraźniejszy (must nie ma formy przeszłej ani przyszłej) oraz w pytaniach i przeczeniach:


We had to turn right, as there was no turning left there. (czas Simple Past)

You will have to leave earlier if you want to catch the 7.13 train. (czas Future Simple)

Why do you have to be so stubborn? (pytanie)


2. W potocznym języku must może być zawsze zastępowane przez have to, ale nigdy odwrotnie.


I must phone Alie. I haven't spoken to her for a month. = I have to phone Alie. I haven't spoken to her for a month.

We must go. = We have to go.


3. Pomimo, że generalnie konieczność wynikająca z przepisów i odgórnych poleceń wyrażana jest za pomocą czasownika have to, w pisemnych instrukcjach i przepisach używany jest czasownik must:


All candidates must have a good knowledge of computers.MUSTN'TBardzo ważna informacja dla wszystkich uczących się angielskiego. Wbrew temu, co się może wydawać, must + not, czyli mustn't to nie jest forma przecząca czasownika must!

Mustn't znaczy NIE WOLNO, natomiast czasownik nie musieć wyrażamy za pomocą have to:


You don't have to park here. We can drive a bit closer. Nie musisz tutaj parkować. Możemy podjechać bliżej.

You mustn't park here. It's not permitted. Nie wolno ci tu parkować. To zabronione.


You don't have to go with me. Stay at home if you're tired. Nie musisz iść ze mną. Zostań w domu, jeśli jesteś zmęczony.

You mustn't go with me. Children are not allowed. Nie wolno ci iść ze mną. Nie wpuszczają dzieci.

 

Zobacz także:

Konstrukcje typu "must have"

 

 

Ćwiczenie