PRZYSŁÓWKI MIEJSCA

Adverbs of place

 

here

there

outside

downstairs

by

near

everywhere

away

 

Jeśli w zdaniu nie ma dopełnienia, przysłówek sposobu stawiamy bezpośrednio za czasownikiem:

 

Lucy went upstairs.

Do you live here?

Rita used to work abroad.

 

Jeśli po czasowniku stoi dopełnienie, przysłówek znajdzie się dopiero po nim:

 

I was looking for it everywhere but I couldn't find it.

Bring them here.

                                                                                 

 

 

PRZYSŁÓWKI CZASU

Adverbs of time

 

now

recently

yet

yesterday

afterwards

soon

then

till

 

Większość przysłówków czasu znajduje się na początku lub na końcu zdania:

 

He phoned then./ Then he phoned.

I'm very busy now.

I haven't seen her recently.

 

Przysłówek yet umieszczamy po czasowniku lub po dopełnieniu, zwykle na końcu zdania. Yet występuje w pytaniach i przeczeniach:

 

She hasn't left yet.

I haven't read it yet.

Are you ready yet?

 

Still stoi po czasowniku to be, ale przed każdym innym czasownikiem:

 

Jenny is still at work.

I still haven't found what I've been looking for.

 

Just stoi po czasowniku posiłkowym have/has:

 

I've just had my breakfast.

Inga has just left.

 

Already stawiamy przed czasownikiem głównym:

 

I already know.

She has already seen the film.

 

 

PRZYSŁÓWKI SPOSOBU

Adverbs of manner

 

well

nicely

fast

carefully

loudly

foolishly

hard

simply

 

 

Przysłówki sposobu najczęściej stosowane są po czasowniku:

 

She behaved foolishly.

The baby cried loudly.

 

Jeśli po czasowniku następuje dopełnienie, przysłówek sposobu postawimy:

 

po dopełnieniu, jeśli jest krótkie:

 

He drives the car slowly.

 

przed czasownikiem, jeśli dopełnienie jest długie:

 

She carefully chooses all the details for her flat.

 

W konstrukcji czasownik + przyimek + dopełnienie, przysłówek postawimy albo przed przyimkiem:

 

Doug looked anxiously at me.

 

albo po dopełnieniu:

 

Doug looked at me anxiously.

 

Oczywiście jeśli dopełnienie jest dłuższe, tylko pierwsze rozwiązanie jest możliwe:

 

Doug looked anxiously at the woman who appeared at the door.

 

Zobacz także: 

Przysłówki stopnia, częstotliwości i prawdopodobieństwa

 

Ćwiczenie