HE IS SAID TO...

 

Zdania zaczynające się w języku polskim od formy “Uważa się...” , “Mówi się...”, “Ludzie twierdzą...” itp. wyrażane są w języku angielskim za pomocą strony biernej:

 

People say that he has two wives. He is said to have two wives.  Mówi się, że on ma dwie żony.

 

W takiej konstrukcji najczęściej spotykamy następujące czasowniki:

 

 

say

People say she's on a diet.

She's said to be on a diet.

know

People know that he speaks 12 languages.

He's known to speak 12 languages.

think

People think Ron is older than his wife.

Ron is thought to be older than his wife.

believe

People believed he was a very serious man.

He was believed to be a very serious man.

consider

People consider him a fool..

He's considered to be a fool.

expect

Everybody expects you to behave well.

You're expected to behave well.

 

 

UWAGA! Znaczenie zdania zmienia się w zależności od użytego czasu i bezokolicznika:

 

He is known to be in prison. = People know that he is in prison. (wiedzą teraz, że siedzi teraz w więzieniu)

He was known to be in prison. = People knew that he was in prison. (wiedzieli kiedyś, że był wtedy w więzieniu)

He is known to have been in prison. = People know that he was in prison. (wiedzą teraz, że był kiedyś w więzieniu)

He was known to have been in prison. = People knew that he had been in prison. (wiedzieli kiedyś, że wcześniej siedział w więzieniu)

 

 

IT IS SAID THAT...

 

Powyższe przykłady można także wyrazić w inny sposób:

 

People say that he has two wives. He is said to have two wives.  It is said that he has two wives.

 

W podobny sposób można użyć także czasowników think, believe, consider, expect itp.

 

It is said that he speaks 12 languages.

It was believed that he was s very serious man.

It is considered that he is a fool.

 

 

I LIKE BEING ADMIRED

 

W języku angielskim istnieje pewna grupa czasowników, po których używamy drugiego czasownika w formie gerund (z końcówką -ing):

 

I don't like watching TV.

She hates playing basketball.

 

Po takich czasownikach możliwe jest użycie strony biernej, ale musi ona przyjąć formę gerund:

 

I like people admiring me. - I like being admired.

She hates people looking at her.  - She hates being looked at.

I remember you teaching me to swim. - I remember being taught to swim.

 

 

 

WORK TO BE DONE

 

Strona bierna może zostać użyta także po czasownikach, po których pojawia się drugi czasownik w bezokoliczniku:

 

I didn't want to be recognised.

 

Bardzo często strona bierna pojawia się po czasowniku to be lub konstrukcji there is/there are:

 

There's still a lot of work to be done.

This project is to be finished by Monday.

 

Porównaj:

 

There's nothing to do. Nie ma nic do roboty. (= jest nudno)

There's nothing to be done. Nic nie da się zrobić. (= trzeba się z tym pogodzić)

 

 

Ćwiczenie