Tworzenie przysłówków

Formation of Adverbs

 

PRZYSŁÓWKI Z KOŃCÓWKĄ -LY

 

Większość przysłówków tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ly:

 

sad – sadly

bad – badly

regular – regularly

 

Dodanie końcówki wymaga niekiedy dokonania zmian w pisowni. Oto podstawowe zasady:

 

1. Po spółgłosce końcowe -y przechodzi w -ily:

 

happy – happily

easy – easily

hungry – hungrily

 

2. Końcowe -e  zanika po spółgłosce l:

 

probable – probably

sensible – sensibly

horrible - horribly

 

oraz w przysłówkach:

 

true – truly

whole – wholly

 

W pozostałych przypadkach końcowe -e nie ulega zanikowi:

 

nice – nicely

fine – finely

 

3. Przymiotniki zakończone na -ic tworzą przysłówek przez dodanie końcówki -ically:

 

dramatic – dramatically

fantastic – fantastically

 

Wyjątek:

 

public - publicly

 

PRZYMIOTNIKI ZAKOŃCZONE NA -LY

 

Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -ly, nie dodajemy kolejnej takiej samej końcówki. Przysłówki wyrażamy wówczas innym słowem albo w sposób opisowy:

 

friendlyin a friendly way/manner

silly – in a silly way

 

 

PARY PRZYSŁÓWKÓW RÓŻNIĄCE SIĘ ZNACZENIAMI

 

Istnieją pary przysłówków pochodzące od tego samego przymiotnika, które różnią się znaczeniem:

 

late - późno                                                   lately – ostatnio

She came home late.                             Have you seen Mark lately?

 

hard – ciężko                                                hardly – prawie w ogóle

She works really hard.                           I have hardly any money.

 

high – wysoko                                               highly – wysoce; wysoko (znaczenie przenośne)

I can jump high.                                       He's a highly respected man.

 

pretty – całkiem                                              prettily – ślicznie

The car was pretty expensive.                 The book is prettily illustrated.

 

near – blisko                                     nearly – prawie

I live near the station.                            I nearly missed my bus.

 

free – za darmo                                     freely – swobodnie; otwarcie

My grandma travels free on                   She spoke freely about her miserable childchood.

public transport.                                                     

 

deep – głęboko                                              deeply – głęboko (w znaczeniu przenośnym)            They dived deep into the sea.              They're deeply in love.  

 

           

 

 

PRZYSŁÓWKI TAKIE SAME JAK PRZYMIOTNIKI

 

Poniżej znajduje sie lista popularnych przysłówków, które mają taką samą formę, jak przymiotniki:

 

back

early

far

fast

little

long

left