Czas Future Perfect

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect tworzymy według następującego wzoru:

 

will + have + past participle

 

Czasownik w czasie Future Perfect składa się z czasownika posiłkowego will have oraz formy past participle.

 

I will have finished writing the book by the end of the month.

We'll have played eighty concerts by next week.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Future Perfect tworzymy stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu.

 

                                         1   2                    3       4      

By the end of the year I will have signed twenty contracts.

 

                                                     2      1     3        4

How many contracts will you have signed by the end of the year?

 

 

Przeczenia uzyskujemy przez dodanie not do czasownika posiłkowego will:

 

will not have done the task by tomorrow.

 

Najczęściej spotykamy formę skróconą

 

will + not = won't

 

won't have done the task by tomorrow.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Future Perfect służy do mówienia o czymś, co zostanie zrobione/wykonane do jakiegoś momentu przyszłości:

 

By Monday he'll have read all the books he was assigned.

I'll have visited all European countries by next autumn.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Charakterystycznym określnikiem czasu dla Future Perfect jest wyrażenie by + określenie czasu w przyszłości, np.:

 

by Friday

by the end of the month

by next weekend

by 7 o'clock