Zdania warunkowe z innymi spójnikami

 

UNLESS

 

W zdaniach warunkowych typu I możliwe jest zastąpienie if przez unless („jeśli nie”/„o ile nie”)Należy jednak pamiętać, że unless = if not i dlatego konieczna jest modyfikacja czasownika:

 

I'll be late if I don't hurry. = I'll be late unless I hurrySpóźnię się, jeśli się nie pospieszę.

 

We won't pass the exams if we don't work harder. = We won't pass the exams unless we work harder. Nie zdamy egzaminów, jeśli nie będziemy więcej się uczyć.

 

I won't tell him if he doesn't ask me. = I won't tell him unless he asks me. Nie powiem mu, o ile mnie nie zapyta.

 

 

IN CASE

 

W zdaniach warunkowych typu I może wystąpić wyrażenie in case („na wypadek gdyby”). If i in case nie mogą być stosowane wymiennie, ponieważ ich znaczenie jest zupełnie różne. Porównaj:

 

I'll buy some food in case they arrive.

Kupię trochę jedzenia na wypadek gdyby przyjechali.

 

I'll buy some food if they arrive.

Kupię trochę jedzenia, jeśli przyjadą.

 

I'll take my raincoat in case it rains.

Wezmę płaszcz przeciwdeszczowy na wypadek gdyby padało.

 

I'll take my raincoat if it rains.

Wezmę płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli będzie padać.

 

Unless i in case można także spotkać w zdaniach w czasie przeszłym:

My mum said she wouldn't let me watch my favourite cartoon unless I stopped behaving like that. Mam powiedziała, że nie pozwoli mi oglądać moich ulubionych kreskówek, jeśli będę się tak zachowywać.

 

I took an umbrella in case it rained. Zabrałem parasol na wypadek gdyby padało.

 

 

INNE MOŻLIWOŚCI

 

Zamiast ifunless oraz in case w zdaniach warunkowych mogą wystąpić inne spójniki:

 

·       as long as

Wyrażenie as long as znaczy to samo co if:

You can go to that party if you come back before midnight.= You can go to that party as long as you come back before midnight.

 

·       provided (that) / providing (that)

Wyrażenia provided (that) / providing (that) znaczą „pod warunkiem, że”:

 

You can go to that party provided (that) you come back before midnight.

You'll pass your exams providing (that) you study really hard.

 

·       on condition that

Wyrażenie on condition that znaczy „pod warunkiem, że”:

 

You can come with us on condition that you don't bring along your little brother.