Czas Past Perfect

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

 

had + trzecia forma czasownika

 

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect składają się z czasownika had oraz czasownika właściwego w trzeciej formie.

 

Dla czasowników regularnych formę tę tworzymy przez dodanie do czasownika końcówki -ed:

 

The door wasn't open. She had closed it.

I went out and noticed it had already stopped raining.

 

Trzecią formę czasowników nieregularnych należy zapamiętać.

 

be – been                                I explained that I had been in Paris before.

leave – left                             When I arrived there Mark had already left.

 

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy stosując szyk przestawny:

 

We had been there before. Had we been there before?

He had just had lunch. Had he just had lunch?

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika had:

 

had seen her before. I hadn't seen her before.

They had already left. They hadn't left yet.

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Past Perfect służy do wyrażania czynności, które dokonały się wcześniej niż inne zdarzenia lub czynności przeszłe:

 

When I arrived at the station, the train had already left.

I looked at her and realised I had seen her somewhere before.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

W czasie Past Perfect często pojawiają się okoliczniki czasu takie, jak:

 

before – wcześniej

never – nigdy

just – właśnie

already – już