Zdania warunkowe II typu

 

FORMA

 

Zdania warunkowe II typu mają następującą konstrukcję:

 

if + czas Past Simple + would (not)

 

Część zdania z if zawiera czasownik w czasie Past Simple, natomiast w drugiej części zdania występuje would (not)+ czasownik.

 

IF + CZAS PAST SIMPLE                                       WOULD (NOT)

 

If I were you,                                                           I wouldn't tell Ann anything.

Gdybym był tobą,                                                nic bym nie powiedział Annie.

 

If you had a car                                                                      you would spend less time on travelling to work.                        

Gdybyś miał samochód,                                                    traciłbyś mniej czasu na dojazdy do pracy.

 

If she was younger,                                             she would easily find a job.

Gdyby była młodsza,                                           łatwo znalazłaby pracę.    

 

 

Kolejność może być odwrotna, tzn. zdanie może zaczynać się od części z would (not):

 

She would easily find a job if she was younger.

I would go there if I were you.

 

UŻYCIE

 

Zdania warunkowe typu II dotyczą teraźniejszości i odnoszą się do sytuacji teoretycznych, hipotetycznych.

Porównaj:

 

Zd. warunkowe typu I                                       Zd. warunkowe typu II

 

If it rains I'll stay home.                                                    If it rained I would stay home.

Jeśli będzie padać, zostanę w domu.      Gdyby padało, zostałbym w domu.           

 

I'll help him if he asks me to.                         would help him if he asked me to.

Pomogę mu, jeśli mnie poprosi.                                  Pomógłbym mu, gdyby mnie poprosił.

 

 

                

INNE OPCJE

 

Zamiast would w zdaniu warunkowym typu II możliwe jest użycie czasowników modalnych could i might:

 

If I had more time I could read all those books.

You might solve that problem if you really wanted to.