Strona bierna

 

Stronę bierną tworzymy według następującego schematu:

 

czasownik to be w odpowiednim czasie i osobie + past participle

 

CZASY W STRONIE BIERNEJ

 

CZAS

PRZYKŁAD

Present Simple

Tennis is played between two or four people on a special area with a net in the middle.

These notes are written in French.

Present Perfect

The problem has been discussed thoroughly.

Several buildings have been built in this town recently.

Past Simple

Andy was born in 1986.

Over 200 soldiers were killed during that battle.

Past Perfect

I didn't see the painting because it had been stolen.

The room was empty. All the furniture had been moved out.

Future Simple

The book will be printed in Italy.

I'm sure you will be promoted.

 

 

CZASOWNIKI MODALNE W STRONIE BIERNEJ

 

 

CZASOWNIK MODALNY

PRZYKŁAD

can

These trousers can't be washed in the washing machine.

I'm sure everything can be explained.

could

The sounds of the party could be heard in the whole street.

Nothing could be done.

must

Something must be done to solve the problem.

This line mustn't be crossed.

may/might

Stop doing that or you might be arrested.

The doctors say he may be transported to another hospital if his condition deteriorates.

should

All questions should be addressed to Phillip Swanson.

This building should be demolished. It's dangerous.

 

 Zdania w stronie biernej występują w języku angielskim znacznie częściej niż w polskim, zwłaszcza na piśmie (trochę rzadziej w mowie potocznej). Typowe sytuacje, w których używa się strony biernej, to teksty podręcznikowe, raporty, regulaminy, artykuły w prasie itp. Strona bierna jest użyta wówczas, gdy:

 

·       nie ma znaczenia, kto wykonał daną czynność lub można się tego domyślić:

 This camera was made in Japan. (w domyśle: aparat wyprodukowała fabryka)

 

·       czynność wykonał „ktoś” lub „coś”:

 The fence has been destroyed. (ktoś zniszczył płot)

 

·       kiedy podmiotem zdania nie jest osoba wykonująca daną czynność:

 

 

The book was published by Cambridge University Press. (w zdaniu tym podmiotem jest this book)

 

Porównaj zdanie w stronie czynnej:

Cambridge University Press published this book. (tu podmiotem jest Cambridge University Press)

 

 UWAGA!

Angielskie zdania w stronie biernej często tłumaczymy na język polski za pomocą formy bezosobowej:

 

My bicycle has been stolen.

Ukradziono mi rower.

 

W niektórych przypadkach zdania wyrażane w języku angielskim stroną bierną w polskim zawsze będą w stronie czynnej, np.:

 

He was born in 1902.                                                         Urodził się w 1902 roku.

 His grandfather was killed in World War II.       Jego dziadek zginął w II wojnie światowej.