Czasy typu past i perfect – podsumowanie

 

CZAS

UŻYCIE

PRZYKŁAD

Past Simple

wyraża czynności przeszłe zakończone

spoke to Karen yesterday.

Wczoraj rozmawiałem z Karen.

Past Continuous

wyraża czynności niedokonane, które działy się w danym momencie przeszłości

was washing the dishes when the telephone rang.

Myłem naczynia, kiedy zadzwonił telefon.

prezentuje tło dla jakiejś historii lub zdarzenia

was sitting in the armchair watching a comedy when...

Siedziałem w fotelu i oglądałem komedię, kiedy...

wyraża zmiany, dokonujące się w przeszłości

She was growing very fast.

Rosła bardzo szybko.

Present Perfect

wyraża czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale mają związek z teraźniejszością

I've lost my wallet.

Zgubiłem portfel.

wyraża czynności, które zdarzyły się ostatnio/niedawno

She has been ill recently.

Ostatnio była chora.

wyraża czynności, które zaczęły się w przeszłości, ale trwają do chwili obecnej

I've known him for 20 years.

Znam go od 20 lat.

Present Perfect Continuous

wyraża czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej – zwłaszcza wtedy, gdy nacisk kładziony jest na czas trwania czynności.

George has been playing tennis for two hours.

George gra w tenisa od dwóch godzin.

wyraża czynności niedokonane, które przed chwilą lub niedawno się skończyły

I'm out of breath. I've been running.

Nie mogę złapać oddechu. Biegłem.

Past Perfect

opisuje zdarzenia lub czynności, które dokonały się wcześniej niż inne zdarzenia lub czynności przeszłe

I wasn't hungry. I'd just had breakfast.

Nie byłem głodny. Właśnie zjadłem śniadanie.

Past Perfect Continuous

wyraża czynności, które trwały do jakiejś chwili w przeszłości

had been walking with my dog in a park for twenty minutes when it started to rain.

Spacerowałem z psem po parku od dwudziestu minut, kiedy zaczęło padać.