Przysłówki – rozszerzenie

 

PARY PRZYSŁÓWKÓW RÓŻNIĄCE SIĘ ZNACZENIAMI

 

Istnieją pary przysłówków pochodzące od tego samego przymiotnika, które różnią się znaczeniem:

 

late – późno                                                             lately – ostatnio

She came home late.                                          Have you seen Mark lately?

 

hard – ciężko                                                           hardly – prawie w ogóle

She works really hard.                                      I have hardly any money.

 

high – wysoko                                                        highly – wysoce; wysoko (znaczenie przenośne)

I can jump high.                                                   He's a highly respected man.

 

pretty – całkiem                                                   prettily – ślicznie

The car was pretty expensive.                      The book is prettily illustrated.

 

near – blisko                                                            nearly – prawie

I live near the station.                                      I nearly missed my bus.

 

free – za darmo                                                      freely – swobodnie; otwarcie

My grandma travels free on                         She spoke freely about her miserable childhood.

public transport.                                                     

 

deep – głęboko                                                      deeply – głęboko (w znaczeniu przenośnym)          

They dived deep into the sea.                       They're deeply in love.  

          

 

 

PRZYSŁÓWKI TAKIE SAME JAK PRZYMIOTNIKI

 

Poniżej znajduje się lista popularnych przysłówków, które mają taką samą formę, jak przymiotniki:

 

back

early

far

fast

little

long

left

 

She is a fast runner. (szybki)

How fast can you run? (szybko)

 

Have you met my little brother Paul? (mały, młodszy)

I realized I knew very little about the history of their country. (mało)