Zdania warunkowe – zestawienie

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zdań warunkowych typu I, II i III.

 

 

ZDANIA WARUNKOWE TYPU I

ZDANIA WARUNKOWE TYPU II

ZDANIA WARUNKOWE TYPU III

FORMA

if + Present Simple / will/won't + czasownik

if + Past Simple / would/wouldn't + czasownik

if + Past Perfect  / would/wouldn't have + past participle

UŻYCIE

odnoszą się do przyszłości i wskazują na możliwość wydarzenia się jakiejś czynności, o ile spełniony zostanie pewien warunek

dotyczą teraźniejszości i odnoszą się do sytuacji teoretycznych, hipotetycznych.

dotyczą przeszłości i opisują, co mogłoby się wydarzyć kiedyś, gdyby został spełniony jakiś warunek.

INNE OPCJE

tryb rozkazujący; czasowniki modalne; czas Present Simple

czasowniki modalne might i could

czasowniki modalne

PRZYKŁADY

I won't go there if it rains.

I wouldn't go there if it rained.

I wouldn't have gone there if it had rained.

 

She'll read that book if she has time.

She would read that book if she had time.

She would have read that book if she had had time.

 

If you work hard, you'll pass your English exam.

If you worked hard, you would pass your English exam.

If you had worked hard, you would have passed your English exam.