Czas Present Perfect

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

 

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect składają się z:

 

·       czasownika to have odmienionego przez osoby:

 

have 

you have

he/she/it has

 

we/you/they have

 

·       oraz trzeciej formy czasownika.

Dla czasowników regularnych formę tę tworzymy przez dodanie końcówki -ed:

 

I've cleaned all the rooms.

He's travelled a lot recently.

 

Dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej forma czasownika jest taka sama.

 

Pozostałe czasowniki – nieregularne – należy zapamiętać:

 

go – gone              We have never been to Budapest.

see – seen             I've already seen this film.

do – done             I've done my homework.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy, stosując szyk przestawny:

 

 

He has been to England. Has he been to England?

They have built a house. Have they built a house?

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika have/has:

 

I've met him. I haven't met him.

It's been hot recently. It hasn't been hot recently.

 

Uwaga! Czasownik właściwy w czasie Present Perfect zachowuje w pytaniach i przeczeniach swoją trzecią formę.

Porównaj:

 

Present Perfect:                  I've already met him. / Have you already met him? / I haven't met him.

Past Simple:                          I met him in 1998. / When did you meet him? / I didn't meet him in 1998.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Present Perfect służy do:

 

·       opisu czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale mają związek z teraźniejszością:

 

I've already read this book. (Już czytałem tę książkę, więc ją znam.)

 

·       opisu czynności, które zdarzyły się ostatnio/niedawno:

 

John has just left.

haven't watched any good films lately.

 

·       wyrażania czynności, które zaczęły się w przeszłości, ale trwają do chwili obecnej; w zdaniach tego typu często pojawiają się takie okoliczniki czasu, jak since, for, ever, never:

 

I've never been to Russia.

We've known each other for eight years.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Okoliczniki czasu charakterystyczne dla czasu Present Perfect to:

 

already  już

before  dotąd

ever – kiedykolwiek

for (two weeks...) – od (dwóch tygodni...)

just – właśnie

never – nigdy

never before – nigdy dotąd

lately – ostatnio

recently – ostatnio

since (last Monday...) – od (zeszłego poniedziałku...)Uwaga! W czasie Present Perfect nie wolno stosować okoliczników czasu oznaczających konkretne daty z przeszłości, np. on Friday, last week, in 1987 itp. W takich sytuacjach używa się czasu Past Simple.