Czas Present Simple

 

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple czasownik występuje w formie podstawowej.

 

I often go to the cinema.

We spend most our holidays abroad.

They listen to classical music.

 

Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej, w której do czasownika dodajemy końcówkę -s:

 

Amy drives a red sports car.

Tom plays football every Saturday.

John lives in Madrid.

 

W przypadku niektórych czasowników dodanie końcówki -s wiąże się z koniecznością dokonania niewielkich zmian w pisowni:

 

·       W czasownikach zakończonych na -sh, -ch, -ss, -x, -o – przed końcówką -s dopisujemy „e”:

 

sh             brush – brushes 

ch            teach – teaches 

ss              kiss – kisses 

x               fax – faxes

o               do – does 

 

·       w czasownikach zakończonych na spółgłoskę + y, końcowe y przechodzi w -ie-:

 

fly – flies

spy – spies

cry – cries

 

Jeśli jednak przed końcowym -y stoi samogłoska, zmian w pisowni nie ma:

 

play – plays

buy – buys

 

·       czasownik have przybiera w trzeciej osobie liczby pojedynczej formę nieregularną has:

 

I have a car. Mr Spencer has a car, too.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania i przeczenia tworzymy za pomocą operatora do, który w trzeciej osobie liczby pojedynczej otrzymuje końcówkę -es (does).

 

work here.

I don't work here.

Do you work here?

 

Ian speaks Polish very well.

Ian doesn't speak Polish very well.

Does Ian speak Polish very well?

 

Po użyciu operatora does do czasownika nie dodajemy już końcówki -s (ta końcówka została „przeniesiona” na operator):

 

Linda eats a lot of sweets. Linda doesn't eat much sweets.


 

W przeczeniach często stosujemy formy skrócone:

 

do + not = don't

does + not = doesn't

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Present Simple służy do wyrażania:

 

  • czynności, które dzieją się regularnie, w odróżnieniu od czynności jednorazowych:

 

Maria is a writer. She writes books.

I often play basketball on Fridays and Saturdays.

 

  • czynności mających charakter stały:

 

Tom lives in Berlin.

Do you work in this company?

 

  • prawd i zasad:

 

Warsaw lies on the Vistula River.

Water boils in 100 °C.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Present Simple:

 

always – zawsze

often – często

usually – zwykle

sometimes – czasami

rarely/seldom – rzadko

never – nigdy

on Fridays/Sunday – w piątki/w niedzielę

every week/year – każdego tygodnia/roku

every two weeks – co dwa tygodnie

every four months – co cztery miesiące

once/twice/three times a day/week – raz/dwa/trzy razy dziennie/w tygodniu