Formy czasownika

 

Oprócz odmienionych przez czasy i osoby form czasownika, w języku angielskim występują także trzy formy podstawowe: bezokolicznik z to, bezokolicznik bez to, oraz forma z końcówką –ing.

 

 

BEZOKOLICZNIK Z TO

 

Bezokolicznik w języku angielskim przyjmuje formę czasownika w formie podstawowej poprzedzonego to:

 

to go   to arrive    to enjoy     to laugh     to work

 

W zdaniach bezokolicznik z to pojawia się najczęściej po niektórych czasownikach.

 

 

CZASOWNIK + BEZOKOLICZNIK

 

 afford

móc sobie pozwolić (na coś)

We can't afford to buy another car this year.

agree

zgadzać się

Did she agree to marry him?

decide

decydować

It was a helpless situation so I decided to help them.

hope

mieć nadzieję

hope to see you again soon.

learn

uczyć się

When did you learn to drive?

promise

obiecać

Will you promise not to be late?

plan

planować

We're planning to set off as soon as possible.

refuse

odmówić

I asked her to my party but she refused to come.

seem

wydawać się

The town seemed to be deserted.

want

chcieć

Do you want to go with me?              

 

 

BEZOKOLICZNIK BEZ TO

 

Bezokolicznik bez to bywa stawiany przede wszystkim po czasownikach modalnych, np. can, could czy should.

 

You should tell her about your problem.

Where can I put these boxes?

He could see she was angry.

 

FORMA –ING

 

Czasownik z końcówką -ing, tzw. gerund, ma bardzo szerokie zastosowanie w języku angielskim. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zasady jego użycia.

 

1.     Gerund jako rzeczownik

 

Czasownik z końcówką -ing może funkcjonować jako rzeczownik oznaczający wykonywanie danej czynności:

 

I hate swimming.

Reading books is my favourite way of spending free time.

 

 

1.     Czasownik + gerund

 

Oto lista podstawowych czasowników, po których stawiamy czasownik z końcówką –ing:dislike

nie lubić

He dislikes going shopping.

enjoy

lubić

enjoy swimming in warm lakes.

finish

kończyć

She finished working in the garden and went home to eat something.

give up

rezygnować; rzucić

gave up trying to persuade Jane to take up some sport.

suggest

sugerować

Elizabeth suggested spending our holiday in the countryside.

 

 

2.     Formę gerund stawiamy także po czasowniku to go, żeby wyrazić rozmaite rodzaje aktywności fizycznej:

 

She usually goes running in the evening.

I never go shopping alone.

How often do you go swimming?